Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony ˝Rajd ks. Onufrego Kopczyńskiego˝ - Aktualności - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-02-13

"Rajd ks. Onufrego Kopczyńskiego"

 

AUTOMOBILKLUB WIELKOPOLSKI

Delegatura Gniezno

zaprasza na 6 rundę TPP pt.

Rajd ks. Onufrego Kopczyńskiego”

- 1.jpg    - 3.jpg- 2.jpg

- 5.jpg   - 6.jpg- 7.jpg

 

 

REGULAMIN

Czerniejewo – Kórnik – Środa - Żydowo

18 marca 2017

Impreza samochodowa

Rajd ks. Onufrego Kopczyńskiego

 

ORGANIZATOR

Automobilklub Wielkopolski – Delegatura Gniezno przy współpracy

Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo

Rada Seniorów Miasta i Gminy Czerniejewo

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze o/Gniezno

Pałac w Czerniejewie

Zespół Szkól Publicznych w Żydowie

 

DATA

 

Sobota 18 marca 2017 r.

START i zbiórka zawodników:

Wewnętrzny dziedziniec pałacu w Czerniejewie, ul. Gen. Lipskiego 5

META:

Strefa aktywizacji gospodarczej w Czerniejewie, ul. Gospodarcza

Baza rajdu

Boisko Zespołu Szkół Publicznych w Żydowie, ul. Kościuszki 24

 

CEL IMPREZY

 

 • uczczenie 200 rocznicy śmierci ks. Onufrego Kopczyńskiego
 • propagowanie turystyki samochodowej i zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym
 • pogłębianie wiedzy historycznej i krajoznawczej o regionie
 • doskonalenie umiejętności prowadzenia pojazdu i kultury motoryzacyjnej
 • przyciąganie nowych uczestników do turystycznych imprez samochodowych

 

 

WŁADZE RAJDU

Komandor Honorowy: Tadeusz Szymanek -burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo

Komandor: Grzegorz Rybak (tel. 665 799 498)

v-ce Komandor, autor trasy: Robert Puk

Weryfikatorzy: Wioletta Nowaczyk, Tomasz Nowaczyk

Sekretarz zawodów: Wioletta Nowaczyk

Komisja obliczeń: Joanna Puk,

Kierownicy prób Sz: Mariusz Mądrowski, Tomasz Nowaczyk, Maciej Żak

Sędziowie prób: Anna Ignasiak, Małgorzata Żak, Ewa Bzowa

 

RAMOWY PROGRAM IMPREZY

godz. 8.30 – 9.00 – parkowanie aut na dziedzińcu pałacu w Czerniejewie, przyjmowanie załóg w biurze imprezy w hallu pałacu

9.00 – 9.15 - odprawa z załogami

9.20 – 9.30 - rozwiązywanie testu BRD i tematycznego (10min.)

9.30 - I załoga na etapie (100min),

11.30 – meta I etapu, zamek Kórnik

12.00 – 12.45 – zwiedzanie zamku

13.00 – start do II etapu (100 min)

14.40 – meta, strefa aktywizacji gospodarczej, ul. Gospodarcza, Czerniejewo

od 14.30 – próby SZ i PR w strefie aktywizacji

od 15.00 – posiłek w stołówce ZSP w Żydowie, ul. Kościuszki 24

ok. 15.30 ostatnia załoga na mecie, przejazd wzorcowy

16.30 - wyniki prowizoryczne

17.00 – ogłoszenie wyników końcowych i wręczenie nagród

TRASA RAJDU

 

Trasę rajdu należy przejechać zgodnie z opisem (itinererem) dostarczonym załogom przez organizatora na starcie do imprezy. Zadaniem uczestnika na trasie jest pobranie wiz PKP (Punktów Kontroli Przejazdu) służących do oceny prawidłowości przejazdu i dokonania klasyfikacji oraz zgłoszenie w wyznaczonym czasie na PKC(metę).

PKP-y występują w postaci:

a) żółtych tabliczek z czarnymi literami. Znajdują się zawsze po prawej stronie drogi.

b) pierwszych dwu liter nazwy miejscowości z tablic wjazdowych (E17a), tylko po prawej stronie

c) pytań z trasy. Odpowiedzi mogą być dostępne również po wyjściu z auta z każdej strony.

d) fotografii obiektów na trasie. Znajdują się na wprost lub z prawej strony,

e) pieczątek o treści PKP zbieranych w obsługiwanych Punktach Kontroli Przejazdu.

PKP-y zapisujemy w kolejności pojawienia się do karty drogowej. Ponadto zadaniem załogi jest wykonanie prób szybkości, rozwiązanie testu tematycznego oraz BRD i pomocy przedmedycznej (testy dostępne na stronie PZM w zakładce Turystyka/Regulaminy) oraz wykonanie prób rekreacyjnych.

UCZESTNICTWO I WPISOWE/STARTOWE

 

Uczestnikami rajdu są załogi składające się z kierowcy i pilota zrzeszonych jak i niezrzeszonych w AW, poruszające się samochodami osobowymi lub ciężarowymi o DMC do 3,5t.. Dozwolone są osoby towarzyszące. Warunkiem uczestnictwa w rajdzie jest wpłacenie w I terminie: wpisowego 28 zł/os. dla członków AW, 35 zł/os. dla osób pozostałych. Wpisowe obowiązuje do 28.02.2017r. włącznie.W II terminie wpisowe wynosi 32 zł/os. dla członków AW, 40 zł/os., dla osób pozostałych. Zgłoszone osoby towarzyszące (dzieci), które nie ukończyły 10 lat zwolnione są z opłacenia wpisowego. II termin wpisowego obowiązuje do 13.03.2017r. Po tym terminie, jeżeli będą jeszcze wolne miejsca, wpisowe dla wszystkich 40 zł/os. Ulgowe wpisowe przysługuje tylko członkom posiadającym legitymację z aktualnym wpisem opłaconych składek. Należy się nią okazać przed imprezą w biurze zawodów. Skład załogi oraz pojazd nie mogą być zmienione od odprawy do wywieszenia wyników końcowych. Załoga odpowiada za swoje dokumenty rajdowe, ich kompletność i czytelność oraz dokonywane wpisy zarówno swoje jak i sędziowskie. UWAGA! Ilość załóg ograniczona do 25.

ZGŁOSZENIA

Zgłaszając się należy skorzystać z karty zgłoszeń umieszczonej na stronie AW i

a) osobiście oddać ją wraz z wpłatą w biurze Delegatury AW, ul. Chrobrego 20A, Gniezno, na terenie firmy SAMECH, tel. kontaktowy 605 898 337, lub

b) mejlowo przesłać ją na adres gniezno@aw.poznan.pl z wpłatą na konto. Tytuł przelewu: ”Onufry” + nazwiska osób, za które wpłacamy

Bank Spółdzielczy Gniezno 86 9065 0006 0000 0000 8006 0001

PUNKTACJA (punkty karne)

 

Za brak apteczki pierwszej pomocy

20

Brak właściwej wizy PKP

100

Niewłaściwa wiza PKP

100

Brak lub błędna odpowiedź na pytanie z trasy

100

Brak lub błędna odpowiedź z testu tematycznego

10

Brak lub błędna odpowiedź z testu BRD

10

Za każdą zakończoną minutę wcześniejszego lub późniejszego przyjazdu na PKC

od 1 do 10 minut, za każdą minutę

od 11 do 45 minut, za każdą minutę

od 46 min (jednorazowo za odcinek)

 

 

5

10

2000

Punktacja prób sprawnościowych SZ

za każde zakończone 0,1 sekundy

za wywrócenie słupka lub przemieszczenie poza obrys

za przekroczenie tylną osią linii mety

za błędne przejechanie trasy (taryfa)

za nie wystartowanie lub cofanie na mecie(taryfa *2)

 

0,1

5

5

150% najlepszego

150% najlepszego*2

Punktacja prób rekreacyjnych PR suma wyników na próbach określa miejsce załogi w klasyfikacji

Najlepszy wynik 0 każdy kolejny 1 pkt więcej

Brak wizy PKC lub niewystartowanie do odcinka

10000

Przekroczenie strefy buforowej pojazdem lub pieszo

50

Każde zauważone przekroczenie przepisów drogowych

100

Korzystanie z tel. komórkowych lub innych form komunikacji między załogami podczas testów

100

Każdy niezgłoszony uczestnik powyżej 10 roku życia

1000

Niesportowe zachowanie załogi lub osób towarzyszących

Inne zachowania drastyczne i naruszenia regulaminu

dyskwalifikacja

PRZEBIEG RAJDU

 • dwa etapy etap (razem 85 km) – czas przejazdu 200 min
 • 3 próby samochodowe (SZ)
 • 4 próby rekreacyjne w ramach turnieju „O wielką nagrodę burmistrza Czerniejewa”
 • test z BRD i pomocy przedmedycznej (pytania dostępne na stronie PZM)
 • test tematyczny oraz pytania z trasy rajdu

KLASYFIKACJA

Zwycięzcą rajdu będzie załoga, która uzbiera najmniej punktów karnych. W przypadku równej ilości punktów karnych o miejscu decyduje kolejno: suma punktów za PKP, suma punktów za BRD, spóźnienia na PKC i łączny wynik prób Sz.

NAGRODY

Za zajęcie pierwszych trzech miejsc, w klasyfikacji końcowej imprezy, przewiduje się puchary honorowe dla kierowcy i pilota. Dla najlepszego kierowcy na próbach SZ – trofeum. Dla pozostałych uczestników, na miejscach od czwartego do dziesiątego przewiduje się drobne nagrody rzeczowe dla załogi. Dla wszystkich dyplomy uczestnictwa.

BADANIE TECHNICZNE BT

Każdy pojazd musi być sprawny technicznie i posiadać ważne badanie techniczne oraz ważne ubezpieczenie OC. Przed startem Organizator może sprawdzić stan, wyposażenie oraz dokumenty pojazdu. Stwierdzenie usterek zagrażających bezpieczeństwu spowoduje wykluczenie z rajdu. Na okoliczność rajdu Organizator zaleca wykupienie dodatkowego ubezpieczenia.

WYJAŚNIENIA I PROTESTY

Protesty należy składać na piśmie Komandorowi imprezy, z jednoczesnym dołączeniem kaucji w wysokości 100 zł., zwracanej w przypadku uznania protestu. Termin składania protestów mija po 30 minutach od momentu wywieszenia wzorcowych przejazdów. Protesty rozpatrywane będą przez Zespół Sędziów imprezy, a podjęte decyzje są ostateczne. Po ogłoszeniu wyników prowizorycznych wyjaśnienia mogą dotyczyć tylko błędów rachunkowych, a czas ich zgłaszania wynosi 15 minut od chwili wywieszenia wyników.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

W ramach wpisowego załogi otrzymują od organizatora numery startowe, dokumenty rajdowe, posiłek na mecie oraz materiały reklamowe. Rajd odbywać się będzie w normalnym ruchu drogowym bez specjalnych uprawnień dla jego uczestników. Kierowcy zobowiązani są do przestrzegania przepisów o ruchu drogowym, zasad bezpiecznej jazdy, stosowania się do poleceń organizatora oraz sędziów. Zgłoszenie się załogi do startu w imprezie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu i z podporządkowaniem się jego przepisom. Za jego nieprzestrzeganie uczestnicy mogą zostać zdyskwalifikowani. Załogi powinny posiadać obligatoryjnie zegarek, długopis lub ołówek, nożyczki, taśmę klejącą oraz mapę regionu. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i straty powstałe na zdrowiu w mieniu uczestników rajdu, w pojeździe oraz za szkody powodowane przez załogi bezpośrednio, bądź pośrednio w stosunku do osób trzecich i ich mienia w czasie trwania całej imprezy. Organizator zastrzega sobie prawo interpretacji, uzupełniania i zmiany niniejszego Regulaminu. Przystąpienie do rajdu w dniu 18 marca 2017 r. jest jednoznaczne z wyrażeniem przez uczestnika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych związanych z organizacją w/w imprezy oraz publikowaniem zdjęć i wyników na stronach internetowych organizatora. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania swoich danych osobowych jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w imprezie.

Maria Kopeć
 
Ilość wyświetleń:
765
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Nadleśnictwo Czerniejewo
 • Pałac w Czerniejewie
 • Powiat Gniezno
 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
 • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij