Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Nowości - Fundusze krajowe - Fundusze zewnętrzne - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Nowości

 
2017-04-08

Nabór wniosków na przedsięwzięcia w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi, ochrony powietrza wraz z odnawialnymi źródłami energii oraz ochrony przed hałasem

Celem Konkursu jest realizacja poniższych przedsięwzięć inwestycyjnych, w tym: dostawy, roboty budowlane i inne, usługi, niezbędne do uzyskania efektu ekologicznego.
 
2017-04-08

Program Klub

Celem Konkursu jest dofinansowanie podstawowych elementów wpływających na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego: wynagrodzeń szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe (komponent obowiązkowy), organizacji obozów sportowych i/lub zakup sprzętu sportowego (komponenty fakultatywne).
 
2017-04-08

Konkurs grantowy Kulczyk Foundation – Edycja 2017/1 - Infrastruktura

Celem Konkursu jest wspieranie tych inicjatyw, których owocem są inwestycje infrastrukturalne trwale zmieniające naszą rzeczywistość i mające ambicję stać się podstawą pozytywnej zmiany społecznej. Granty w Konkursie przyznawane są wyłącznie na projekty infrastrukturalne, to jest takie, w których Istotą projektu jest inwestycja związana z trwałym zagospodarowaniem przestrzeni oraz nadaniem jej określonych, trwałych cech funkcjonalnych.
 
2017-04-08

Filantropia

Celem Konkursu jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego. Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:
• nauka i edukacja,
• lecznictwo i ochrona zdrowia,
• pomoc społeczna,
• działalność ekologiczna i ochrona środowiska,
• sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
 
2017-04-08

SuperKoderzy

Celem Konkursu jest:
•budowanie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych i medialnych uczniów szkół podstawowych w wieku od 9 do 12 lat - poprzez wykonywanie zadań edukacyjnych opartych na elementach programowania i zgodnych z podstawą programową,
• podnoszenie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych nauczycieli biorących udział w Programie, w celu budowania ich wiedzy, niezbędnej do prowadzenia działań edukacyjno-wychowawczych związanych z nowymi technologiami - poprzez dostęp do szkoleń i materiałów dydaktycznych,
• pogłębianie wiedzy przedmiotowej i interdyscyplinarnej oraz rozwijanie wśród uczniów umiejętności pracy zespołowej, poprzez wspólne wykonywanie zadań w ramach realizowanej ścieżki edukacyjnej wybranej przez szkołę z oferty przedstawionej przez Organizatora Programu.
 
2017-04-08

MegaMisja

Celem Konkursu jest:
• budowanie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych najmłodszych uczniów szkół podstawowych – poprzez zaangażowanie w wykonywanie wyzwań edukacyjnych,
• podnoszenie kompetencji cyfrowych, komunikacyjnych oraz medialnych wychowawców świetlic, nauczycieli, w celu budowania ich wiedzy, niezbędnej do prowadzenia działań edukacyjno-wychowawczych związanych z nowymi technologiami – poprzez dostęp do filmów instruktażowych, scenariuszy zajęć, aktualizowanych informacji i nagród na rzecz świetlicy, szkoły,
• rozwijanie wśród uczniów umiejętności pracy zespołowej – poprzez wspólne wykonywanie wyzwań edukacyjnych i osiąganie wspólnych celów,
• budowanie społeczności wychowawców– poprzez animację ich aktywności oraz dostarczone przez Organizatora narzędzia i metody pracy,
• upowszechnianie wiedzy za pomocą nowoczesnych technologii – poprzez dostarczane przez Organizatora narzędzia i metody pracy,
• angażowanie rodziców w proces edukacji cyfrowej dzieci objętych Programem – poprzez dostęp do relacji z zajęć oraz narzędzi,
• doposażenie szkół oraz świetlic szkolnych w materiały edukacyjne (analogowe i multimedialne) – poprzez realizację zgrywalizowanych wyzwań edukacyjnych.
 
2017-04-08

mPotęga

Celem Konkursu jest realizacja projektów edukacji matematycznej skierowanych do dzieci z klas 4 - 7 szkoły podstawowej i/lub ich rodziców.
 
2017-04-08

Partnerstwa społeczne

Celem Konkursu jest współpraca z wyspecjalizowanymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi. Wspierane są także inicjatywy organizacji non-profit, ze szczególnym uwzględnieniem popularyzacji aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży oraz ułatwiania dostępu do kultury, a także działania na rzecz integracji osób z niepełnosprawnością.
 
2017-03-05

Dotacje pozakonkursowe dla organizacji pozarządowych

Celem Konkursu jest wsparcie projektów przede wszystkim zgodnych ze strategicznymi celami działania i mieszczący się w ramach działalności statutowej Fundacji. Wspierane są, przede wszystkim, nowatorskie projekty. Cenione są skuteczność i działania, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.
 
2017-03-05

Filantropia

Celem Konkursu jest wspieranie takich działań, które przyczynią się do postrzegania GK PGE jako odpowiedzialnego partnera społecznego i biznesowego. Działania Fundacji koncentrują się w szczególności na obszarach:
• nauka i edukacja,
• lecznictwo i ochrona zdrowia,
• pomoc społeczna,
• działalność ekologiczna i ochrona środowiska,
• sport dzieci, młodzieży i osób niepełnosprawnych.
 
2017-03-05

Program Dotacji

Celem Konkursu jest realizacja działań w ramach poniższych obszarów programowych:
• innowacje w edukacji,
• edukacja ekonomiczna i przedsiębiorczość,
• dziedzictwo kulturowe,
• twórczość artystyczna dzieci i młodzieży,
• priorytety ochrony zdrowia,
• polityka społeczna.
 
2017-03-05

Adamed dla seniora

Celem Konkursu jest wsparcie podmiotów zajmujących się pomocą osobom starszym poprzez realizację projektów aktywizujących seniorów. Przez seniora rozumie się osoby po 60-tym roku życia.
 
2017-02-06

Programy infrastrukturalne Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Infrastruktura kultury

Celem Konkursu jest stworzenie optymalnych warunków dla prowadzenia działalności kulturalnej, poprzez modernizację i rozbudowę infrastruktury instytucji kultury, a także innych podmiotów działających w tym obszarze.
 
2017-02-06

Programy Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017 z zakresu dziedzictwa kulturowego - Ochrona zabytków

Celem Konkursu jest zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego, realizowane poprzez konserwację i rewaloryzację zabytków nieruchomych i ruchomych oraz ich udostępnianie na cele publiczne. Kluczowe dla realizacji celów programu są zadania prowadzące do zabezpieczenia, zachowania i utrwalenia substancji zabytku, w ramach programu dofinansowania nie mogą zaś uzyskać projekty zakładające adaptację, przebudowę obiektów zabytkowych lub ich znaczącą rekonstrukcję.
 
2017-02-06

Program ˝m jak matematyka˝ 2014-2016

Celem Konkursu jest udzielenie wsparcia finansowego w postaci dotacji projektom rozwojowym, głównie z obszaru edukacji matematycznej.
 
2017-02-06

Dotacje pozakonkursowe dla organizacji pozarządowych

Celem Konkursu jest wsparcie projektów przede wszystkim zgodnych ze strategicznymi celami działania i mieszczący się w ramach działalności statutowej Fundacji. Wspierane są, przede wszystkim, nowatorskie projekty. Cenione są skuteczność i działania, które przynoszą trwałą zmianę społeczną oraz takie, które mogą być kontynuowane po zakończeniu finansowania projektu z otrzymanej dotacji.
 
2017-01-07

Pomoc finansowa dla mieszkańców na wymianę źródła ciepła i termomodernizację

Celem Programu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym poprzez modernizację/ wymianę źródła ciepła oraz poprzez termomodernizację budynków jednorodzinnych na obszarze województwa wielkopolskiego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2).
 
2017-01-07

Nabór wniosków dla osób fizycznych w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych ˝OZE-2017˝ w ramach WFOŚiGW w Poznaniu

Celem Programu jest zwiększenie wykorzystania energii z odnawialnych źródeł w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych na obszarze województwa wielkopolskiego, a w konsekwencji ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku węgla (CO2).
 
2016-05-24

Program Ryś nieaktualny

WFOŚiGW w Poznaniu nie planuje ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu "Ryś" w formie pożyczki wraz z dotacją.
 
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nadleśnictwo Czerniejewo
  • Pałac w Czerniejewie
  • Powiat Gniezno
  • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
  • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij