Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / Aktualności
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Zapraszamy na Dni Czerniejewa 2017 r. - Aktualności - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Aktualności

 
2017-06-02

Zapraszamy na Dni Czerniejewa 2017 r.

- plakat_strona.jpg

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

„DNI CZERNIEJEWA 2017”

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Impreza pn.: „DNI CZERNIEJEWA 2017 ", zwana dalej „imprezą”, organizowana jest na terenie Dziedzińca Pałacu w Czerniejewie ul. Generała Lipko, w dn. 3 czerwca 2017 r., zgodnie z programem imprezy.
 2. Organizatorem imprezy jest Referat Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy.
 3. Regulamin kierowany jest do osób, które przebywają na terenie imprezy w czasie jej trwania. Każda z takich osób jest zobowiązana do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu w celu zapewnienia ogólnego porządku i bezpieczeństwa innym uczestnikom imprezy.
 4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

a) służbach porządkowych i informacyjnych – należy przez to rozumieć osoby powołane przez Organizatorów, jednolicie umundurowane i oznakowane, legitymujące się identyfikatorem wystawionym przez Organizatora, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w imprezie,

b) uczestniku imprezy – oznacza to osobę uczestniczącą w imprezie,

c) terenie imprezy – należy przez to rozumieć wyznaczony fragment Dziedzińca Pałacu w Czerniejewie, na którym odbywa się impreza lub inne podane do publicznej wiadomości miejsce, do którego impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów.

II. ZASADY UCZESTNICTWA W IMPREZIE

 1. 1. Wstęp na teren imprezy jest wolny i przysługuje wszystkim osobom zainteresowanym. Osoby małoletnie uczestniczą w imprezie na wyłączną odpowiedzialność osób, które sprawują nad nimi opiekę.
 2. 2. Uczestnicy imprezy są zobowiązani zachowywać się w sposób nie stwarzający zagrożenia bezpieczeństwa innych osób obecnych na imprezie, a w szczególności zobowiązani są przestrzegać postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. 3. Zabrania się wnoszenia na teren imprezy oraz posiadania w jej trakcie:

a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,

b) materiałów pirotechnicznych, wybuchowych i innych materiałów mogących powodować powstanie pożaru,

c) napojów alkoholowych,

d) środków odurzających lub substancji psychotropowych,

 1. 4. Zakazuje się wprowadzania na teren zielony oraz teren imprezy psów i innych zwierząt oraz prowadzenia bez pozwolenia Organizatorów działalności handlowej lub zarobkowej na terenie imprezy.
 2. Organizatorzy imprezy mogą odmówić prawa wstępu na imprezę oraz przebywania na niej, osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających,

b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, środki lub substancje,

c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie lub w inny sposób stwarzającym zagrożenie porządku imprezy lub bezpieczeństwa jej uczestników.

 1. Kto wnosi lub posiada na imprezie broń lub inne niebezpieczne przedmioty, w tym materiały wybuchowe bądź pirotechniczne podlega karze aresztu lub ograniczenia wolności.
 2. 7. Uczestnicy imprezy oraz inne osoby znajdujące się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika ds. bezpieczeństwa.

III. ZASADY PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA

 1. Zabronione jest tarasowanie bądź zastawianie wyjść i dróg ewakuacyjnych, dróg dojazdowych dla służb ratowniczych oraz hydrantów i innych urządzeń niezbędnych w przypadku prowadzenia akcji gaśniczej lub ratowniczej.
 2. Organizatorzy zapewniają bezpieczeństwo uczestnikom imprezy oraz porządek w czasie jej trwania, poprzez m.in.:

a) powołanie służb porządkowych i informacyjnych wyróżniających się jednolitym umundurowaniem i oznakowaniem oraz posiadaniem odpowiednich identyfikatorów,

b) powołanie kierownika ds. bezpieczeństwa, kierującego i organizującego pracę służb porządkowych,

c) zapewnienie pomocy medycznej oraz zaplecza sanitarnego,

d) odpowiednie oznakowanie terenu imprezy,

 1. Powołane przez Organizatorów służby porządkowe są uprawnione do:

a) sprawdzania uprawnień do uczestnictwa w imprezie,

b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,

c) przeglądania zawartości bagaży lub odzieży uczestników imprezy, w przypadku podejrzenia, iż osoby te wnoszą na teren imprezy lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. II.3 niniejszego Regulaminu,

d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy, a w przypadku niewykonania takich poleceń – wezwania ich do opuszczenia imprezy,

e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających lub podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka służb porządkowych lub inną osobę,

f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.

 1. Służby porządkowe mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
 2. Organizatorzy zapewniają zabezpieczenie przeciwpożarowe imprezy poprzez m.in.:

a) znajomość rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasad postępowania na wypadek pożaru przez służby porządkowe i informacyjne, pracowników obsługi i Organizatorów,

b) przeszkolenie służb porządkowych w zakresie zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania odpowiednich służb ratowniczych, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego i udzielenia pierwszej pomocy medycznej.

 1. Na czas trwania imprezy organizator wyznaczył obszary niedostępne dla publiczności są to:( zaplecze sceny oraz garderoby, scena, mikser,)

 

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo odwołania imprezy bez wcześniejszego uprzedzenia.
 2. W sprawach nie uregulowanych Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa, w szczególności Ustawy Kodeks Cywilny oraz Ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.
 3. Regulamin jest dostępny na stronach internetowych Organizatorów oraz wywieszony miejscu imprezy w postaci tablicy informacyjnej.

 

Burmistrz Miasta
i Gminy Czerniejewo
/-/ Tadeusz Szymanek

 

Maria Kopeć
 
Ilość wyświetleń:
4505
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Nadleśnictwo Czerniejewo
 • Pałac w Czerniejewie
 • Powiat Gniezno
 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
 • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij