Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Archiwum przetargów - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości - Dla inwestora i przedsiębiorcy - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Archiwum przetargów

 

2017

2017-05-08
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
ogłasza o rokowaniach na sprzedaż nieruchomości – niżej wymienionych działek gruntu:
 

Lp.

Data i godzina rokowań

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

Zaliczka

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1.

10-07-2017 r.

godz. 900

Czerniejewo

Działka nr 521/10

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00074040/6

0,8543 ha

 

Zlokalizowana przy ul. Gospodarczej w Czerniejewie, przy trasie Czerniejewo-Nekla, na terenie tzw. Strefy Aktywizacji Gospodarczej. Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, telefon, droga, oświetlenie uliczne

 lokalizacja...

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod działalność gospodarczą z funkcją mieszkaniową związaną z działalnością gospodarczą, tzw. „park przemysłowy” z przeznaczeniem podstawowym pod zakłady usługowo-produkcyjne, rzemieślnicze, bazy składy, magazyny

rysunek planu...

tekst planu...

452 779,- zł

43 300,- zł

2.

10-07-2017 r.

godz. 1000

Czerniejewo

Działka nr 521/11

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

0,9362 ha

jw.

lokalizacja...

jw.

rysunek planu...

tekst planu...

496 186,- zł

49 700,- zł

3.

10-07-2017 r.

godz. 1100

Czerniejewo

Działka nr 521/12

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

0,9946 ha

jw.

lokalizacja...

jw.

rysunek planu...

tekst planu...

527 138,- zł

52 800,- zł

4.

10-07-2017 r.

godz. 1200

Czerniejewo

Działka nr 521/13

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

0,8480 ha

jw.

lokalizacja...

jw.

rysunek planu...

tekst planu...

449 440,- zł

45 000,- zł

5.

10-07-2017 r.

godz. 1300

Czerniejewo

Działka nr 521/14

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

1,0748 ha

jw.

lokalizacja...

jw.

rysunek planu...

tekst planu...

569 644,- zł

57 000,- zł

6.

11-07-2017 r.

godz. 900

Czerniejewo

Działka nr 521/6

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

1,0570 ha

jw.

lokalizacja...

jw.

rysunek planu...

tekst planu...

560 210,- zł

56 100,- zł

7.

11-07-2017 r.

godz. 1000

Czerniejewo

Działka nr 521/7

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

0,8941 ha

jw.

lokalizacja...

jw.

rysunek planu...

tekst planu...

473 873,- zł

47 400,- zł

8.

11-07-2017 r.

godz. 1100

Czerniejewo

Działka nr 521/17

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

0,9251 ha

jw.

lokalizacja...

jw.

rysunek planu...

tekst planu...

490 303,- zł

49 100,- zł

9.

11-07-2017 r.

godz. 1200

Czerniejewo

Działka nr 521/18

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

1,4971 ha

jw.

lokalizacja...

jw.

rysunek planu...

tekst planu...

793 463,- zł

79 400,- zł

WARUNKI ROKOWAŃ

 1. Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, ani przedmiotem zobowiązań, z wyjątkiem dz. 521/10 obciążonej służebnością przesyłu na rzecz ENEA Operator Sp. z o.o.
 2. Rokowania odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w sali konferencyjnej – parter, pokój nr 5, w terminach podanych w kolumnie II ww. tabeli.
 3. W rokowaniach mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, które złożą pisemne zgłoszenie, wpłacą zaliczkę lub przedstawią dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z obowiązku wpłaty zaliczki. Osoby fizyczne winny okazać komisji przeprowadzającej rokowania dowód tożsamości, oraz w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem. W przypadku nabycia przez osobę fizyczną nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, wymagana jest obecność obojga małżonków lub okazanie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. Jeżeli uczestnikiem rokowań jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu: dowód tożsamości oraz aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień rokowań.
 4. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w rokowaniach winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).
 5. Pisemne zgłoszenia (wzór zgłoszenia udziału) udziału w rokowaniach należy złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo w Biurze Obsługi Bezpośredniej – parter, w terminie do dnia 4 lipca 2017 r. do godz. 14.55.
 6. Zgłoszenie udziału w rokowaniach powinno zawierać: imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot; datę sporządzenia zgłoszenia; oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń; proponowaną cenę i sposób jej zapłaty; podpis oferenta. Zgłoszenie należy złożyć w miejscu i terminie podanym w pkt 5, w zamkniętej kopercie opisanej w następujący sposób „Rokowania – działka nr ……. (należy wpisać numer działki) w Czerniejewie”. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki, o której mowa w pkt 7 warunków.
 7. Warunkiem przystąpienia do rokowań, z zastrzeżeniem pkt 3 warunków, jest wpłacenie zaliczki w pieniądzu w kwocie określonej w kolumnie VIII ww. tabeli, najpóźniej do dnia 4 lipca 2017 r. na konto gminy Czerniejewo prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Czerniejewo nr 49 9065 0006 0020 0200 1502 0002. W tytule wpłaty należy podać dane uczestnika rokowań oraz numer działki. Za termin wpłaty zaliczki uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto. Kopia dowodu wpłaty zaliczki stanowi załącznik do zgłoszenia, o którym mowa w pkt 5 i 6 warunków.
 8. Wpłacona zaliczka zostanie zaliczona na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca zaliczkę zostanie ustalona nabywcą nieruchomości lub zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia rokowań wynikiem negatywnym, osobie, która nie zostanie ustalona nabywcą.
 9. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
 10. Do ustalonej w wyniku rokowań ceny zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki (23%).
 11. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy sprzedaży, w szczególności nie stawienia się uczestnika, który w wyniku rokowań został ustalony nabywcą nieruchomości, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora rokowań w celu zawarcia umowy kupna-sprzedaży, organizator rokowań może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacona zaliczka nie podlega zwrotowi.
 12. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 2147 z późn. zm.) upłynął 18 grudnia 2014 r.
 13. Terminy odbytych przetargów na sprzedaż działek wymienionych: pierwszy – 31 marca 2015 r., drugi – 3 sierpnia 2015 r., trzeci – 29 stycznia 2016 r., czwarty – 9 maja 2016 r., piąty – 9 września 2016 r., szósty – 15 grudnia 2016 r., siódmy – 27 marca 2017 r.
 14. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zastrzega sobie prawo zamknięcia rokowań bez wybrania nabywcy nieruchomości.
 15. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości oraz warunków rokowań można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pok. nr 113, tel. (61) 429 13 27.

 

                                                                                                                                              Czerniejewo, 8 maja 2017 r.

                                                                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                                                                              /-/ Tadeusz Szymanek


2017-05-23
 
BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO
ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – niżej wymienionych działek gruntu:

 

 Lp.

Data i godzina przetargu

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

Wadium

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1.

30-06-2017 r.

godz. 09.30

Czerniejewo

Działka nr 747/14

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1277 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Tuwima.

Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

52.000 zł

7.800 zł

2.

30-06-2017 r.

godz. 10.00

Czerniejewo

Działka nr 747/13

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1090 ha

Działka niezabudowana położona u zbiegu ulic S. Żeromskiego i J. Tuwima. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

44.300 zł

6.645 zł

3.

30-06-2017 r.

godz. 10.30

Czerniejewo

Działka nr 747/12

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1053 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

42.900 zł

6.435 zł

4.

30-06-2017 r.

godz. 11.00

Czerniejewo

Działka nr 747/2

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0968 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Słowackiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

45.700 zł

6.855 zł

5.

30-06-2017 r.

godz. 11.30

Czerniejewo

Działka nr 747/7

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1314 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

w przeważającej części przeznaczona w przeważającej części pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

53.500 zł

8.025 zł

6.

30-06-2017 r.

godz. 12.00

Czerniejewo

Działka nr 747/9

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1417 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

57.700 zł

8.655 zł

7.

30-06-2017 r.

godz. 12.30

Czerniejewo

Działka nr 747/10

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1471 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

59.900 zł

8.985 zł

8.

30-06-2017 r.

godz. 13.00

Czerniejewo

Działka nr 747/21

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0910 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Tuwima.

Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

37.000 zł

5.550 zł

9.

30-06-2017 r.

godz. 13.30

Czerniejewo

Działki nr:

429/9 i 879/1

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 8

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1065 ha

0,0117 ha

========

0,1182 ha

Działki niezabudowane położone na osiedlu Nadziei. Tworzące całość gospodarczą. Uzbrojenie: w zasięgu – woda, kanalizacja, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o przeciętnej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działki budowlane, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

52.900 zł

7.935 zł

WARUNKI PRZETARGÓW:

 1. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki (23%)
 2. Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, ani przedmiotem zobowiązań.
 3. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w sali konferencyjnej – parter, pokój nr 5, w terminach podanych w kolumnie II ww. tabeli.
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne winny okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, oraz w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem. W przypadku nabycia przez osobę fizyczną nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, wymagana jest obecność obojga małżonków lub okazanie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu: dowód tożsamości oraz aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
 6. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, ze wskazaniem numeru działki, najpóźniej do dnia 27 czerwca 2017 r. na konto gminy Czerniejewo prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Czerniejewo nr 49 9065 0006 0020 0200 1502 0002. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.
 8. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, osobie, która nie wygra przetargu.
 9. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
 10. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawienia się uczestnika, który wygra przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.) upłynął 18 grudnia 2014 r.
 12. Terminy odbytych przetargów: pierwsze - 9 i 10 lipca 2015 r., drugie - 26 i 27 października 2015 r., trzecie - 25 i 26 kwietnia 2016 r., czwarte - 7 i 8 września 2016 r., piąte - 17 i 18 listopada 2016 r., szóste - 27 i 28 lutego 2017 r.
 13. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargów lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienie ważnych przyczyn.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości oraz przetargów można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pok. nr 113, tel. 61 429 13 27.

                                                                                                                                              Czerniejewo, 23 maja 2017 r.

                                                                                                                                              BURMISTRZ

                                                                                                                                              /-/ Tadeusz Szymanek


2017-01-18

POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

treść ogłoszenia (pdf)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – niżej wymienionych działek gruntu:

Lp.

Data i godzina przetargu

Określenie przetargu

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

Wadium

1.

27-03-2017 r.

godz. 9.00

Czerniejewo

Działka nr 521/10

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00074040/6

lokalizacja...

0,8543 ha

 

Zlokalizowana przy ul. Gospodarczej w Czerniejewie, przy trasie Czerniejewo-Nekla, na terenie tzw. Strefy Aktywizacji Gospodarczej. Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, telefon, droga, oświetlenie uliczne

 

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod działalność gospodarczą z funkcją mieszkaniową związaną z działalnością gospodarczą, tzw. „park przemysłowy” z przeznaczeniem podstawowym pod zakłady usługowo-produkcyjne, rzemieślnicze, bazy składy, magazyny

rysunek planu...

treść planu...

452 779 zł

43 300 zł

2.

27-03-2017 r.

godz. 9.30

Czerniejewo

Działka nr 521/11

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,9362 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

496 186 zł

49 700 zł

3.

27-03-2017 r.

godz. 10.00

Czerniejewo

Działka nr 521/12

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,9946 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

527 138 zł

52 800 zł

4.

27-03-2017 r.

godz. 10.30

Czerniejewo

Działka nr 521/13

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,8480 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

449 440 zł

45 000 zł

5.

27-03-2017 r.

godz. 11.00

Czerniejewo

Działka nr 521/14

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

1,0748 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

569 644 zł

57 000 zł

6.

27-03-2017 r.

godz. 11.30

Czerniejewo

Działka nr 521/6

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

1,0570 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

560 210 zł

56 100 zł

7.

27-03-2017 r.

godz. 12.00

Czerniejewo

Działka nr 521/7

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,8941 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

473 873 zł

47 400 zł

8.

27-03-2017 r.

godz. 12.30

Czerniejewo

Działka nr 521/17

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,9251 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

490 303 zł

49 100 zł

9.

27-03-2017 r.

godz. 13.00

Czerniejewo

Działka nr 521/18

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

1,4971 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

793 463 zł

79 400 zł

WARUNKI PRZETARGÓW:

 1. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki (23%)
 2. Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, ani przedmiotem zobowiązań, z wyjątkiem dz. 521/10 obciążonej służebnością przesyłu na rzecz ENEA Operator  Sp. z o.o..
 3. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w sali konferencyjnej – parter, pokój nr 5, w terminach podanych w kolumnie 2 ww. tabeli.
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne winny okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, oraz w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem. W przypadku nabycia przez osobę fizyczną nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, wymagana jest obecność obojga małżonków lub okazanie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu: dowód tożsamości oraz aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
 6. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, ze wskazaniem numeru działki, najpóźniej do dnia 22 marca 2017 r. na konto gminy Czerniejewo prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Czerniejewo nr 49 9065 0006 0020 0200 1502 0002. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.
 8. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, osobie, która nie wygra przetargu.
 9. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
 10. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawienia się uczestnika, który wygra przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) upłynął 18 grudnia 2014 r.
 12. Terminy odbytych przetargów: pierwszy - 31 marca 2015 r., drugi - 3 sierpnia 2015 r., trzeci - 29 stycznia 2016 r., czwarty - 9 maja 2016 r., piąty - 9 września 2016 r., szósty - 15 grudnia 2016 r.
 13. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargów lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienie ważnych przyczyn.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości oraz przetargów można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pok. nr 113, tel. 61 429 13 27.

 

2017-01-18

POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ

treść ogłoszenia (pdf)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – niżej wymienionych działek gruntu:

Lp.

Data i godzina przetargu

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

Wadium

1.

27-02-2017 r.

godz. 10.00

Czerniejewo

Działka nr 747/14

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1277 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Tuwima.

Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

52.000 zł

7.800 zł

2.

27-02-2017 r.

godz. 10.30

Czerniejewo

Działka nr 747/13

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1090 ha

Działka niezabudowana położona u zbiegu ulic S. Żeromskiego i J. Tuwima. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

44.300 zł

6.645 zł

3.

27-02-2017 r.

godz. 11.00

Czerniejewo

Działka nr 747/12

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1053 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

42.900 zł

6.435 zł

4.

27-02-2017 r.

godz. 11.30

Czerniejewo

Działka nr 747/2

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0968 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Słowackiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

45.700 zł

6.855 zł

5.

27-02-2017 r.

godz. 12.00

Czerniejewo

Działka nr 747/5

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1229 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

50.000 zł

7.500 zł

6.

27-02-2017 r.

godz. 12.30

Czerniejewo

Działka nr 747/7

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1314 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

w przeważającej części przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

53.500 zł

8.025 zł

7.

28-02-2017 r.

godz. 10.00

Czerniejewo

Działka nr 747/9

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1417 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

57.700 zł

8.655 zł

8.

28-02-2017 r.

godz. 10.30

Czerniejewo

Działka nr 747/10

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1471 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

59.900 zł

8.985 zł

9.

28-02-2017 r.

godz. 11.00

Czerniejewo

Działka nr 747/18

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0827 ha

Działka niezabudowana położona u zbiegu ulic S. Żeromskiego i J. Tuwima. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

33.700 zł

5.055 zł

10.

28-02-2017 r.

godz. 11.30

Czerniejewo

Działka nr 747/21

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0910 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Tuwima.

Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

37.000 zł

5.550 zł

11.

28-02-2017 r.

godz. 12.00

Czerniejewo

Działki nr:

429/9 i 879/1

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 8

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1065 ha

0,0117 ha

========

0,1182 ha

Działki niezabudowane położone na osiedlu Nadziei. Tworzące całość gospodarczą. Uzbrojenie: w zasięgu – woda, kanalizacja, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o przeciętnej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działki budowlane, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

52.900 zł

7.935 zł

WARUNKI PRZETARGÓW:

 1. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki (23%)
 2. Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, ani przedmiotem zobowiązań.
 3. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w sali konferencyjnej – parter, pokój nr 5, w terminach podanych w kolumnie 2 ww. tabeli.
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne winny okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, oraz w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem. W przypadku nabycia przez osobę fizyczną nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, wymagana jest obecność obojga małżonków lub okazanie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu: dowód tożsamości oraz aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
 6. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, ze wskazaniem numeru działki, najpóźniej do dnia 22 lutego 2017 r. na konto gminy Czerniejewo prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Czerniejewo nr 49 9065 0006 0020 0200 1502 0002. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.
 8. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, osobie, która nie wygra przetargu.
 9. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
 10. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawienia się uczestnika, który wygra przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) upłynął 18 grudnia 2014 r.
 12. Terminy odbytych przetargów: pierwsze - 9 i 10 lipca 2015 r., drugie - 26 i 27 października 2015 r., trzecie - 25 i 26 kwietnia 2016 r., czwarte - 7 i 8 września 2016 r., piąte - 17 i 18 listopada 2016 r.
 13. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargów lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienie ważnych przyczyn.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości oraz przetargów można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pok. nr 113, tel. 61 429 13 27.

 


2016

2016-10-05 treść ogłoszenia (pdf)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

ogłasza szóste przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – niżej wymienionych działek gruntu:

Lp.

Data i godzina przetargu

Określenie przetargu

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

Wadium

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

1.

15-12-2016 r.

godz. 9.00

Czerniejewo

Działka nr 521/10

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00074040/6

lokalizacja...

0,8543 ha

 

Zlokalizowana przy ul. Gospodarczej w Czerniejewie, przy trasie Czerniejewo-Nekla, na terenie tzw. Strefy Aktywizacji Gospodarczej. Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, telefon, droga, oświetlenie uliczne

 

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod działalność gospodarczą z funkcją mieszkaniową związaną z działalnością gospodarczą, tzw. „park przemysłowy” z przeznaczeniem podstawowym pod zakłady usługowo-produkcyjne, rzemieślnicze, bazy składy, magazyny

rysunek planu...

treść planu...

452 779 zł

43 300 zł

2.

15-12-2016 r.

godz. 9.30

Czerniejewo

Działka nr 521/11

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,9362 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

496 186 zł

49 700 zł

3.

15-12-2016 r.

godz. 10.00

Czerniejewo

Działka nr 521/12

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,9946 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

527 138 zł

52 800 zł

4.

15-12-2016 r.

godz. 10.30

Czerniejewo

Działka nr 521/13

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,8480 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

449 440 zł

45 000 zł

5.

15-12-2016 r.

godz. 11.00

Czerniejewo

Działka nr 521/14

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

1,0748 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

569 644 zł

57 000 zł

6.

15-12-2016 r.

godz. 11.30

Czerniejewo

Działka nr 521/6

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

1,0570 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

560 210 zł

56 100 zł

7.

15-12-2016 r.

godz. 12.00

Czerniejewo

Działka nr 521/7

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,8941 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

473 873 zł

47 400 zł

8.

15-12-2016 r.

godz. 12.30

Czerniejewo

Działka nr 521/17

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,9251 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

490 303 zł

49 100 zł

9.

15-12-2016 r.

godz. 13.00

Czerniejewo

Działka nr 521/18

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

1,4971 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

793 463 zł

79 400 zł

WARUNKI PRZETARGÓW:

1. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki (23%).

2. Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, ani przedmiotem zobowiązań.

3. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w sali konferencyjnej – parter, pokój nr 5, w terminach podanych w kolumnie II ww. tabeli.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne winny okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, oraz w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem. W przypadku nabycia przez osobę fizyczną nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, wymagana jest obecność obojga małżonków lub okazanie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu: dowód tożsamości oraz aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

6. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, ze wskazaniem numeru działki, najpóźniej do dnia 12 grudnia 2016 r. na konto gminy Czerniejewo prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Czerniejewo nr 49 9065 0006 0020 0200 1502 0002. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.

8. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, osobie, która nie wygra przetargu.

9. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.

10. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawienia się uczestnika, który wygra przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) upłynął 18 grudnia 2014 r.

12. Terminy odbytych przetargów na sprzedaż działek wymienionych: pierwszy – 31 marca 2015 r., drugi – 3 sierpnia 2015 r., trzeci – 29 stycznia 2016 r., czwarty - 9 maja 2016 r., piąty - 9 września 2016 r.

13. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargów lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienie ważnych przyczyn.

14. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości oraz przetargów można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pok. nr 113, tel. 61 429 13 27.


2016-10-05 treść ogłoszenia (pdf)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

ogłasza piąte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – niżej wymienionych działek gruntu:

Lp.

Data i godzina przetargu

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

Wadium

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

17-11-2016 r.

godz. 9.30

Czerniejewo

Działka nr 747/14

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1277 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Tuwima.

Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

52.000 zł

7.800 zł

2.

17-11-2016 r.

godz. 10.00

Czerniejewo

Działka nr 747/13

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1090 ha

Działka niezabudowana położona u zbiegu ulic S. Żeromskiego i J. Tuwima. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

44.300 zł

6.645 zł

3.

17-11-2016 r.

godz. 10.30

Czerniejewo

Działka nr 747/12

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1053 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

42.900 zł

6.435 zł

4.

17-11-2016 r.

godz. 11.00

Czerniejewo

Działka nr 747/2

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0968 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Słowackiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

45.700 zł

6.855 zł

5.

17-11-2016 r.

godz. 11.30

Czerniejewo

Działka nr 747/5

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1229 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

50.000 zł

7.500 zł

6.

17-11-2016 r.

godz. 12.00

Czerniejewo

Działka nr 747/7

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1314 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

w przeważającej części przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

53.500 zł

8.025 zł

7.

17-11-2016 r.

godz. 12.30

Czerniejewo

Działka nr 747/9

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1417 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

57.700 zł

8.655 zł

8.

18-11-2016 r.

godz. 09.30

Czerniejewo

Działka nr 747/10

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1471 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

59.900 zł

8.985 zł

9.

18-11-2016 r.

godz. 10.00

Czerniejewo

Działka nr 747/18

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0827 ha

Działka niezabudowana położona u zbiegu ulic S. Żeromskiego i J. Tuwima. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

33.700 zł

5.055 zł

10.

18-11-2016 r.

godz. 10.30

Czerniejewo

Działka nr 747/19

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0771 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Tuwima.

Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

31.400 zł

4.710 zł

11.

18-11-2016 r.

godz. 11.00

Czerniejewo

Działka nr 747/21

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0910 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Tuwima.

Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

37.000 zł

5.550 zł

12.

18-11-2016 r.

godz. 11.30

Czerniejewo

Działka nr 429/12

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 8

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1079 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy Szkolnej.

Uzbrojenie: w zasięgu – woda, kanalizacja, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o przeciętnej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

47.100 zł

7.065 zł

13.

18-11-2016 r.

godz. 12.00

Czerniejewo

Działki nr:

429/9 i 879/1

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 8

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1065 ha

0,0117 ha

========

0,1182 ha

Działki niezabudowane położone na osiedlu Nadziei. Tworzące całość gospodarczą. Uzbrojenie: w zasięgu – woda, kanalizacja, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o przeciętnej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działki budowlane, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

52.900 zł

7.935 zł

WARUNKI PRZETARGÓW:

 1. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki (23%)
 2. N.ieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, ani przedmiotem zobowiązań.
 3. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w sali konferencyjnej – parter, pokój nr 5, w terminach podanych w kolumnie 2 ww. tabeli.
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne winny okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, oraz w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem. W przypadku nabycia przez osobę fizyczną nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, wymagana jest obecność obojga małżonków lub okazanie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu: dowód tożsamości oraz aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
 6. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061).
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, ze wskazaniem numeru działki, najpóźniej do dnia 14 listopada 2016 r. na konto gminy Czerniejewo prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Czerniejewo nr 49 9065 0006 0020 0200 1502 0002. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.
 8. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, osobie, która nie wygra przetargu.
 9. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
 10. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawienia się uczestnika, który wygra przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) upłynął 18 grudnia 2014 r.
 12. Terminy odbytych przetargów: pierwsze - 9 i 10 lipca 2015 r., drugie - 26 i 27 października 2015 r., trzecie - 25 i 26 kwietnia 2016 r., czwarte - 7 i 8 września 2016 r.
 13. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargów lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienie ważnych przyczyn.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości oraz przetargów można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pok. nr 113, tel. 61 429 13 27.

2016-07-11 Treść ogłoszenia (pdf)...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

ogłasza czwarte przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – niżej wymienionych działek gruntu:

Lp.

Data i godzina przetargu

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

Wadium

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

07-09-2016 r.

godz. 9.00

Czerniejewo

Działka nr 747/14

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1277 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Tuwima.

Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

52.000 zł

7.800 zł

2.

07-09-2016 r.

godz. 9.30

Czerniejewo

Działka nr 747/13

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1090 ha

Działka niezabudowana położona u zbiegu ulic S. Żeromskiego i J. Tuwima. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

44.300 zł

6.645 zł

3.

07-09-2016 r.

godz. 10.00

Czerniejewo

Działka nr 747/12

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1053 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

42.900 zł

6.435 zł

4.

07-09-2016 r.

godz. 10.30

Czerniejewo

Działka nr 747/2

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0968 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Słowackiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

45.700 zł

6.855 zł

5.

07-09-2016 r.

godz. 11.00

Czerniejewo

Działka nr 747/3

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1034 ha

Działka niezabudowana położona u zbiegu ulic J. Słowackiego i J. Kochanowskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

48.800 zł

7.320 zł

6.

07-09-2016 r.

godz. 11.30

Czerniejewo

Działka nr 747/5

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1229 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

50.000 zł

7.500 zł

7.

07-09-2016 r.

godz. 12.00

Czerniejewo

Działka nr 747/7

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1314 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

w przeważającej części przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

53.500 zł

8.025 zł

8.

07-09-2016 r.

godz. 12.30

Czerniejewo

Działka nr 747/9

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1417 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

57.700 zł

8.655 zł

9.

07-09-2016 r.

godz. 13.00

Czerniejewo

Działka nr 747/10

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1471 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

59.900 zł

8.985 zł

10.

08-09-2016 r.

godz. 09.00

Czerniejewo

Działka nr 747/18

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0827 ha

Działka niezabudowana położona u zbiegu ulic S. Żeromskiego i J. Tuwima. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

33.700 zł

5.055 zł

11.

08-09-2016 r.

godz. 09.30

Czerniejewo

Działka nr 747/19

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0771 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Tuwima.

Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

31.400 zł

4.710 zł

12.

08-09-2016 r.

godz. 10.00

Czerniejewo

Działka nr 747/20

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0839 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Tuwima.

Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

34.100 zł

5.115 zł

13.

08-09-2016 r.

godz. 10.30

Czerniejewo

Działka nr 747/21

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0910 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Tuwima.

Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

37.000 zł

5.550 zł

14.

08-09-2016 r.

godz. 11.00

Czerniejewo

Działka nr 429/12

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 8

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1079 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy Szkolnej.

Uzbrojenie: w zasięgu – woda, kanalizacja, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o przeciętnej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

47.100 zł

7.065 zł

15.

08-09-2016 r.

godz. 11.30

Czerniejewo

Działki nr:

429/9 i 879/1

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 8

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1065 ha

0,0117 ha

========

0,1182 ha

Działki niezabudowane położone na osiedlu Nadziei. Tworzące całość gospodarczą. Uzbrojenie: w zasięgu – woda, kanalizacja, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o przeciętnej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działki budowlane, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

52.900 zł

7.935 zł

16.

08-09-2016 r.

godz. 12.00

Czerniejewo

Działka nr 437/7

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 8

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1240 ha

Działka niezabudowana położona przy osiedlu Nadziei. Uzbrojenie: w zasięgu – woda, kanalizacja, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o przeciętnej intensywności zabudowy oraz grunty orne.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

45.600 zł

6.840 zł

17.

08-09-2016 r.

godz. 12.30

Lipki

Działka nr 26/7

Obręb: 0013 Rakowo

Ark. mapy 1

KW: PO1G/00071468/1

lokalizacja...

0,1433 ha

Działka niezabudowana położone w Lipkach. Uzbrojenie: w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi mało zwarta zabudowa jednorodzinna, tereny rolnicze, blisko lasu.

Nieruchomość gruntowa – nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według ewidencji gruntów i budynków stanowi grunt orny RV.

43.200 zł

 

sprzedaż

zwolniona z VAT

6.480 zł

WARUNKI PRZETARGÓW:

 1. W przypadku przetargów wymienionych w poz. 1-16, do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki (23%).ieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, ani przedmiotem zobowiązań.
 2. Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, ani przedmiotem zobowiązań.
 3. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w sali konferencyjnej – parter, pokój nr 5, w terminach podanych w kolumnie 2 ww. tabeli.
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne winny okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, oraz w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem. W przypadku nabycia przez osobę fizyczną nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, wymagana jest obecność obojga małżonków lub okazanie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu: dowód tożsamości oraz aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
 6. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 1380 z późn. zm.).
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, ze wskazaniem numeru działki, najpóźniej do dnia 2 września 2016 r. na konto gminy Czerniejewo prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Czerniejewo nr 49 9065 0006 0020 0200 1502 0002. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.
 8. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, osobie, która nie wygra przetargu.
 9. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
 10. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawienia się uczestnika, który wygra przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm.) upłynął 18 grudnia 2014 r.
 12. Terminy odbytych przetargów: pierwsze przetargi w dniach 9 i 10 lipca 2015 r., drugie przetargi w dniach 26 i 27 października 2015 r., trzecie przetargi w dniach 25 i 26 kwietnia 2016 r.
 13. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargów lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienie ważnych przyczyn.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości oraz przetargów można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pok. nr 113, tel. 614 29 13 27.

2016-06-29 Treść ogłoszenia (pdf)...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – niżej wymienionych działek gruntu:

Lp.

Data i godzina przetargu

Określenie przetargu

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

Wadium

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

1.

09-09-2016 r.

godz. 8.30

 

III przetarg

 

Czerniejewo

Działka nr 244/16

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,9853 ha

Zlokalizowana przy ul. Kraszewskiego i Osiedla Jana Pawła II w Czerniejewie. Kształt nieregularny, trójkątny ale optymalny do zabudowy i jej nie utrudnia. W otoczeniu prąd i woda, nieco dalej sieć gazowa i kanalizacyjna. Otoczenie stanowi zabudowa jedno i wielorodzinna. Przeciętny stopień zurbanizowania terenu.

Brak planu miejscowego.

Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy teren mieszkaniowy - pod budowę budynku wielorodzinnego

 

warunki zabudowy

decyzja...

mapa...

394 120 zł

39 400 zł

2.

09-09-2016 r.

godz. 9.00

 

V przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/10

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00074040/6

lokalizacja...

0,8543 ha

 

Zlokalizowana przy ul. Gospodarczej w Czerniejewie, przy trasie Czerniejewo-Nekla, na terenie tzw. Strefy Aktywizacji Gospodarczej. Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, telefon, droga, oświetlenie uliczne

 

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod działalność gospodarczą z funkcją mieszkaniową związaną z działalnością gospodarczą, tzw. „park przemysłowy” z przeznaczeniem podstawowym pod zakłady usługowo-produkcyjne, rzemieślnicze, bazy składy, magazyny

rysunek planu...

treść planu...

452 779 zł

43 300 zł

3.

09-09-2016 r.

godz. 9.30

 

V przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/11

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,9362 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

496 186 zł

49 700 zł

4.

09-09-2016 r.

godz. 10.00

 

V przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/12

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,9946 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

527 138 zł

52 800 zł

5.

09-09-2016 r.

godz. 10.30

 

V przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/13

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,8480 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

449 440 zł

45 000 zł

6.

09-09-2016 r.

godz. 11.00

 

V przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/14

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

1,0748 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

569 644 zł

57 000 zł

7.

09-09-2016 r.

godz. 11.30

 

V przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/6

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

1,0570 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

560 210 zł

56 100 zł

8.

09-09-2016 r.

godz. 12.00

 

V przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/7

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,8941 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

473 873 zł

47 400 zł

9.

09-09-2016 r.

godz. 12.30

 

V przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/17

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,9251 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

490 303 zł

49 100 zł

10.

09-09-2016 r.

godz. 13.00

 

V przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/18

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

1,4971 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

793 463 zł

79 400 zł

WARUNKI PRZETARGÓW:

1. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki (23%).

2. Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, ani przedmiotem zobowiązań.

3. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w sali konferencyjnej – parter, pokój nr 5, w terminach podanych w kolumnie II ww. tabeli.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne winny okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, oraz w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem. W przypadku nabycia przez osobę fizyczną nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, wymagana jest obecność obojga małżonków lub okazanie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu: dowód tożsamości oraz aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

6. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, ze wskazaniem numeru działki, najpóźniej do dnia 5 września 2016 r. na konto gminy Czerniejewo prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Czerniejewo nr 49 9065 0006 0020 0200 1502 0002. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.

8. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, osobie, która nie wygra przetargu.

9. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.

10. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawienia się uczestnika, który wygra przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) upłynął: w przypadku nieruchomości wymienionej w kolumnie III poz. 1 ww. tabeli – 2 listopada 2015 r., a w przypadku nieruchomości wymienionych w kol. III poz. 2-10 – 18 grudnia 2014 r.

12. Terminy odbytych przetargów na sprzedaż działek wymienionych:

a) w kol. III poz. 1 ww. tabeli: pierwszy – 29 stycznia 2016 r., drugi - 9 maja 2016 r.

b) w kol. III poz. 2-10 ww. tabeli: pierwszy – 31 marca 2015 r., drugi – 3 sierpnia 2015 r., trzeci – 29 stycznia 2016 r., czwarty - 9 maja 2016 r.

13. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargów lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienie ważnych przyczyn.

14. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości oraz przetargów można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pok. nr 113, tel. 61 429 13 27.

 

Dodatkowe informacje:

czytaj...

czytaj...

czytaj...


2016-02-29 Treść ogłoszenia (pdf)...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – niżej wymienionych działek gruntu:

Lp.

Data i godzina przetargu

Określenie przetargu

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

Wadium

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.

VII.

VIII.

1.

09-05-2016 r.

godz. 8.30

 

II przetarg

 

Czerniejewo

Działka nr 244/16

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,9853 ha

Zlokalizowana przy ul. Kraszewskiego i Osiedla Jana Pawła II w Czerniejewie. Kształt nieregularny, trójkątny ale optymalny do zabudowy i jej nie utrudnia. W otoczeniu prąd i woda, nieco dalej sieć gazowa i kanalizacyjna. Otoczenie stanowi zabudowa jedno i wielorodzinna. Przeciętny stopień zurbanizowania terenu.

Brak planu miejscowego.

Zgodnie z wydaną decyzją o warunkach zabudowy teren mieszkaniowy - pod budowę budynku wielorodzinnego

 

warunki zabudowy

decyzja...

mapa...

492 650 zł

49 500 zł

2.

09-05-2016 r.

godz. 9.00

 

IV przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/10

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00074040/6

lokalizacja...

0,8543 ha

 

Zlokalizowana przy ul. Gospodarczej w Czerniejewie, przy trasie Czerniejewo-Nekla, na terenie tzw. Strefy Aktywizacji Gospodarczej. Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, telefon, droga, oświetlenie uliczne

 

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod działalność gospodarczą z funkcją mieszkaniową związaną z działalnością gospodarczą, tzw. „park przemysłowy” z przeznaczeniem podstawowym pod zakłady usługowo-produkcyjne, rzemieślnicze, bazy składy, magazyny

rysunek planu...

treść planu...

452 779 zł

43 300 zł

3.

09-05-2016 r.

godz. 9.30

 

IV przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/11

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,9362 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

496 186 zł

49 700 zł

4.

09-05-2016 r.

godz. 10.00

 

IV przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/12

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,9946 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

527 138 zł

52 800 zł

5.

09-05-2016 r.

godz. 10.30

 

IV przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/13

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,8480 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

449 440 zł

45 000 zł

6.

09-05-2016 r.

godz. 11.00

 

IV przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/14

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

1,0748 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

569 644 zł

57 000 zł

7.

09-05-2016 r.

godz. 11.30

 

IV przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/6

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

1,0570 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

560 210 zł

56 100 zł

8.

09-05-2016 r.

godz. 12.00

 

IV przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/7

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,8941 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

473 873 zł

47 400 zł

9.

09-05-2016 r.

godz. 12.30

 

IV przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/17

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,9251 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

490 303 zł

49 100 zł

10.

09-05-2016 r.

godz. 13.00

 

IV przetarg

Czerniejewo

Działka nr 521/18

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

1,4971 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

793 463 zł

79 400 zł

WARUNKI PRZETARGÓW:

1. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki (23%).

2. Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, ani przedmiotem zobowiązań.

3. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w sali konferencyjnej – parter, pokój nr 5, w terminach podanych w kolumnie II ww. tabeli.

4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne winny okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, oraz w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem. W przypadku nabycia przez osobę fizyczną nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, wymagana jest obecność obojga małżonków lub okazanie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu: dowód tożsamości oraz aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.

6. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).

7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, ze wskazaniem numeru działki, najpóźniej do dnia 5 maja 2016 r. na konto gminy Czerniejewo prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Czerniejewo nr 49 9065 0006 0020 0200 1502 0002. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.

8. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, osobie, która nie wygra przetargu.

9. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.

10. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawienia się uczestnika, który wygra przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.) upłynął: w przypadku nieruchomości wymienionej w kolumnie III poz. 1 ww. tabeli – 2 listopada 2015 r., a w przypadku nieruchomości wymienionych w kol. III poz. 2-10 – 18 grudnia 2014 r.

12. Terminy odbytych przetargów na sprzedaż działek wymienionych:

a) w kol. III poz. 1 ww. tabeli: pierwszy – 29 stycznia 2016 r.

b) w kol. III poz. 2-10 ww. tabeli: pierwszy – 31 marca 2015 r., drugi – 3 sierpnia 2015 r., trzeci – 29 stycznia 2016 r.

13. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargów lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienie ważnych przyczyn.

14. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości oraz przetargów można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pok. nr 113, tel. 61 429 13 27.

 

Dodatkowe informacje:

czytaj...

czytaj...

czytaj...


2016-03-15 Treść ogłoszenia (pdf)...

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

ogłasza trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – niżej wymienionych działek gruntu:

Lp.

Data i godzina przetargu

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

Wadium

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

25-04-2016 r.

godz. 9.00

Czerniejewo

Działka nr 747/14

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1277 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Tuwima.

Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

52.000 zł

7.800 zł

2.

25-04-2016 r.

godz. 9.30

Czerniejewo

Działka nr 747/13

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1090 ha

Działka niezabudowana położona u zbiegu ulic S. Żeromskiego i J. Tuwima. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

44.300 zł

6.645 zł

3.

25-04-2016 r.

godz. 10.00

Czerniejewo

Działka nr 747/12

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1053 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

42.900 zł

6.435 zł

4.

25-04-2016 r.

godz. 10.30

Czerniejewo

Działka nr 747/2

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0968 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Słowackiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

45.700 zł

6.855 zł

5.

25-04-2016 r.

godz. 11.00

Czerniejewo

Działka nr 747/3

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1034 ha

Działka niezabudowana położona u zbiegu ulic J. Słowackiego i J. Kochanowskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

48.800 zł

7.320 zł

6.

25-04-2016 r.

godz. 11.30

Czerniejewo

Działka nr 747/5

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1229 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

50.000 zł

7.500 zł

7.

25-04-2016 r.

godz. 12.00

Czerniejewo

Działka nr 747/7

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1314 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

w przeważającej części przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

53.500 zł

8.025 zł

8.

25-04-2016 r.

godz. 12.30

Czerniejewo

Działka nr 747/9

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1417 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

57.700 zł

8.655 zł

9.

25-04-2016 r.

godz. 13.00

Czerniejewo

Działka nr 747/10

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1471 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy S. Żeromskiego. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

59.900 zł

8.985 zł

10.

26-04-2016 r.

godz. 09.00

Czerniejewo

Działka nr 747/18

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0827 ha

Działka niezabudowana położona u zbiegu ulic S. Żeromskiego i J. Tuwima. Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

33.700 zł

5.055 zł

11.

26-04-2016 r.

godz. 09.30

Czerniejewo

Działka nr 747/19

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0771 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Tuwima.

Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

31.400 zł

4.710 zł

12.

26-04-2016 r.

godz. 10.00

Czerniejewo

Działka nr 747/20

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0839 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Tuwima.

Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

34.100 zł

5.115 zł

13.

26-04-2016 r.

godz. 10.30

Czerniejewo

Działka nr 747/21

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 6

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,0910 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy J. Tuwima.

Uzbrojenie: kanalizacja, w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o dużej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

37.000 zł

5.550 zł

14.

26-04-2016 r.

godz. 11.00

Czerniejewo

Działka nr 429/12

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 8

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1079 ha

Działka niezabudowana położona przy ulicy Szkolnej.

Uzbrojenie: w zasięgu – woda, kanalizacja, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o przeciętnej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

47.100 zł

7.065 zł

15.

26-04-2016 r.

godz. 11.30

Czerniejewo

Działki nr:

429/9 i 879/1

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 8

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1065 ha

0,0117 ha

0,1182 ha

Działki niezabudowane położone na osiedlu Nadziei. Tworzące całość gospodarczą. Uzbrojenie: w zasięgu – woda, kanalizacja, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o przeciętnej intensywności zabudowy.

Nieruchomość gruntowa – działki budowlane, objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

52.900 zł

7.935 zł

16.

26-04-2016 r.

godz. 12.00

Czerniejewo

Działka nr 437/7

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 8

KW: PO1G/00021947/8

lokalizacja...

0,1240 ha

Działka niezabudowana położona przy osiedlu Nadziei. Uzbrojenie: w zasięgu – woda, kanalizacja, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi nowa i wznoszona zabudowa jednorodzinna o przeciętnej intensywności zabudowy oraz grunty orne.

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego –

przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z budynkami gospodarczymi lub garażami

 

rysunek planu...

treść planu...

45.600 zł

6.840 zł

17.

26-04-2016 r.

godz. 12.30

Lipki

Działka nr 26/7

Obręb: 0013 Rakowo

Ark. mapy 1

KW: PO1G/00071468/1

lokalizacja...

0,1433 ha

Działka niezabudowana położone w Lipkach. Uzbrojenie: w zasięgu – woda, energia elektryczna i gaz. Otoczenie stanowi mało zwarta zabudowa jednorodzinna, tereny rolnicze, blisko lasu.

Nieruchomość gruntowa – nie objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Według ewidencji gruntów i budynków stanowi grunt orny RV.

43.200 zł

 

sprzedaż

zwolniona z VAT

6.480 zł

WARUNKI PRZETARGÓW:

 1. W przypadku przetargów wymienionych w poz. 1-16, do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki (23%).ieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, ani przedmiotem zobowiązań.
 2. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w sali konferencyjnej – parter, pokój nr 5, w terminach podanych w kolumnie 2 ww. tabeli.
 3. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 4. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne winny okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, oraz w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem. W przypadku nabycia przez osobę fizyczną nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, wymagana jest obecność obojga małżonków lub okazanie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu: dowód tożsamości oraz aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
 5. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1380).
 6. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, ze wskazaniem numeru działki, najpóźniej do dnia 21 kwietnia 2016 r. na konto gminy Czerniejewo prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Czerniejewo nr 49 9065 0006 0020 0200 1502 0002. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.
 7. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, osobie, która nie wygra przetargu.
 8. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
 9. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawienia się uczestnika, który wygra przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 10. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774, z późn. zm.) upłynął 18 grudnia 2014 r.
 11. Terminy odbytych przetargów: pierwsze przetargi w dniach 9 i 10 lipca 2015 r., drugie przetargi w dniach 26 i 27 października 2015 r.
 12. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargów lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienie ważnych przyczyn.
 13. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości oraz przetargów można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pok. nr 113, tel. 614 29 13 27.

Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo
ogłasza:
- trzecie przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż działek nr 521/10, 521/11, 521/12, 521/13, 521/14, 521/6, 521/7, 521/17 i 521/18 zlokalizowanych w Czerniejewie w rejonie ulic Poznańskiej i Gospodarczej, w tzw. Strefie Aktywizacji Gospodarczej
- pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 244/16 zlokalizowanej w Czerniejewie w rejonie ul. Kraszewskiego i os. Jana Pawła II
- treść ogłoszenia
- lokalizacja działek w Strefie Aktywizacji Gospodarczej
- lokalizacja działki przy ul. Kraszewskiego
Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą inwestycyjną...

Maria Kopeć
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Nadleśnictwo Czerniejewo
 • Pałac w Czerniejewie
 • Powiat Gniezno
 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
 • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij