Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Ogłoszenia o przetargach - sprzedaż nieruchomości - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości - Dla inwestora i przedsiębiorcy - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Ogłoszenia o przetargach - sprzedaż nieruchomości

 

Aktualnie oferujemy do sprzedaży działki gruntu zlokalizowane w Czerniejewie  przeznaczone pod działalność gospodarczą. Przetargi odbędą się 27 marca 2017 r.

- fot_1_sag.jpg   - fot_2_sag.jpg

Widok od ul. Gospodarczej

treść ogłoszenia (pdf)

 Szczegółowe informacje poniżej!


2017-01-18

POD DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

treść ogłoszenia (pdf)

BURMISTRZ MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

ogłasza przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż nieruchomości – niżej wymienionych działek gruntu:

Lp.

Data i godzina przetargu

Określenie przetargu

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej

oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia

nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

Cena wywoławcza

(netto)

Wadium

1.

27-03-2017 r.

godz. 9.00

Czerniejewo

Działka nr 521/10

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00074040/6

lokalizacja...

0,8543 ha

 

Zlokalizowana przy ul. Gospodarczej w Czerniejewie, przy trasie Czerniejewo-Nekla, na terenie tzw. Strefy Aktywizacji Gospodarczej. Uzbrojenie: kanalizacja, woda, energia elektryczna, gaz, telefon, droga, oświetlenie uliczne

 

Nieruchomość gruntowa – działka budowlana, objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczona pod działalność gospodarczą z funkcją mieszkaniową związaną z działalnością gospodarczą, tzw. „park przemysłowy” z przeznaczeniem podstawowym pod zakłady usługowo-produkcyjne, rzemieślnicze, bazy składy, magazyny

rysunek planu...

treść planu...

452 779 zł

43 300 zł

2.

27-03-2017 r.

godz. 9.30

Czerniejewo

Działka nr 521/11

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,9362 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

496 186 zł

49 700 zł

3.

27-03-2017 r.

godz. 10.00

Czerniejewo

Działka nr 521/12

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,9946 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

527 138 zł

52 800 zł

4.

27-03-2017 r.

godz. 10.30

Czerniejewo

Działka nr 521/13

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,8480 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

449 440 zł

45 000 zł

5.

27-03-2017 r.

godz. 11.00

Czerniejewo

Działka nr 521/14

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

1,0748 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

569 644 zł

57 000 zł

6.

27-03-2017 r.

godz. 11.30

Czerniejewo

Działka nr 521/6

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

1,0570 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

560 210 zł

56 100 zł

7.

27-03-2017 r.

godz. 12.00

Czerniejewo

Działka nr 521/7

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,8941 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

473 873 zł

47 400 zł

8.

27-03-2017 r.

godz. 12.30

Czerniejewo

Działka nr 521/17

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

0,9251 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

490 303 zł

49 100 zł

9.

27-03-2017 r.

godz. 13.00

Czerniejewo

Działka nr 521/18

Obręb: 0001 Czerniejewo

Ark. mapy 10

KW: PO1G/00032099/8

lokalizacja...

1,4971 ha

jw.

jw.

 

rysunek planu...

treść planu...

793 463 zł

79 400 zł

WARUNKI PRZETARGÓW:

 1. Do wylicytowanej ceny zostanie doliczony podatek VAT według aktualnie obowiązującej stawki (23%)
 2. Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich, ani przedmiotem zobowiązań, z wyjątkiem dz. 521/10 obciążonej służebnością przesyłu na rzecz ENEA Operator  Sp. z o.o..
 3. Przetargi odbędą się w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w sali konferencyjnej – parter, pokój nr 5, w terminach podanych w kolumnie 2 ww. tabeli.
 4. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.
 5. W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne. Osoby fizyczne winny okazać komisji przetargowej dowód tożsamości, oraz w przypadku ustanowienia pełnomocnika – pełnomocnictwo z notarialnie poświadczonym podpisem. W przypadku nabycia przez osobę fizyczną nieruchomości do majątku wspólnego małżonków, wymagana jest obecność obojga małżonków lub okazanie pełnomocnictwa z notarialnie poświadczonym podpisem. Jeżeli uczestnikiem przetargu jest osoba podlegająca wpisowi do właściwego rejestru, osoba upoważniona do jej reprezentowania powinna przedłożyć do wglądu: dowód tożsamości oraz aktualny wypis z właściwego rejestru, umowę spółki, uchwałę odpowiedniego organu osoby prawnej zezwalającej na nabycie nieruchomości. Za aktualny wypis z właściwego rejestru uważa się dokument wydany w okresie trzech miesięcy poprzedzających dzień przetargu.
 6. Cudzoziemiec chcąc wziąć udział w przetargu winien spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1061 z późn. zm.).
 7. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu, ze wskazaniem numeru działki, najpóźniej do dnia 22 marca 2017 r. na konto gminy Czerniejewo prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Czerniejewo nr 49 9065 0006 0020 0200 1502 0002. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.
 8. Wpłacone wadium zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, jeżeli osoba wpłacająca wadium wygra przetarg lub zwrócona, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, osobie, która nie wygra przetargu.
 9. Wszystkie koszty związane z nabyciem nieruchomości (notarialne i sądowe) ponosi nabywca.
 10. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy, w szczególności nie stawienia się uczestnika, który wygra przetarg, w miejscu i terminie wyznaczonym przez organizatora przetargu w celu zawarcia umowy kupna, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 11. Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2147) upłynął 18 grudnia 2014 r.
 12. Terminy odbytych przetargów: pierwszy - 31 marca 2015 r., drugi - 3 sierpnia 2015 r., trzeci - 29 stycznia 2016 r., czwarty - 9 maja 2016 r., piąty - 9 września 2016 r., szósty - 15 grudnia 2016 r.
 13. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zastrzega sobie prawo odwołania przetargów lub ich unieważnienia w przypadku zaistnienie ważnych przyczyn.
 14. Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości oraz przetargów można uzyskać w Referacie Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pok. nr 113, tel. 61 429 13 27.

 


Zapraszamy do zapoznania się z pełną ofertą inwestycyjną...

 

Zbigniew Figas
Ilość wyświetleń:
5550
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Nadleśnictwo Czerniejewo
 • Pałac w Czerniejewie
 • Powiat Gniezno
 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
 • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij