Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Ogłoszenie o przetargach - dzierżawa nieruchomości - Sprzedaż i dzierżawa nieruchomości - Dla inwestora i przedsiębiorcy - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Ogłoszenie o przetargach - dzierżawa nieruchomości

 

Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo

ogłasza

I przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę nieruchomości stanowiących własność gminy Czerniejewo, na okres do 5 lat

 

Lp.

Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Powierzchnia nieruchomości

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej

zagospodarowania

Cena wywoławcza

Wadium

Informacja o przeznaczeniu do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie,najem, dzierżawę

1

2

3

4

5

6

7

8

1. 

dz. nr cz. 367/3

m. Czerniejewo

KW:PO1G00021966/7

- 367_3cz.png

0.25.84 ha

gr. orne

kl. IV b

użytkowanie rolnicze

0,70 q żyta/rok

wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS

7,53 zł

Przetarg pisemny nieograniczony

2. 

dz. nr 228,227,226

m. Czerniejewo

KW:PO1G/00021948/5

KW:PO1G/00030166/5

- 226_7_8.png

0.65.84 ha

gr. orne

kl. IV b

użytkowanie rolnicze

1,78 q żyta/rok

wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS

 

 

 

 

 

19,14 zł

Przetarg pisemny nieograniczony

3. 

dz. nr 629

m. Czerniejewo

KW:PO1G/00028538/7

- 629.png

1.63.78 ha

gr. orne

kl. IV a, kl. IV b

użytkowanie rolnicze

5,50 q żyta/rok

wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS

 

 

 

 

59,13 zł

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony - na okres do 2 lat

4. 

dz. nr cz. 252/2

m. Czerniejewo

KW:PO1G/00036680/6

- 252_2.png

0.50.00 ha

gr. orne

kl. IV b

użytkowanie rolnicze

1,35 q żyta/rok

wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS

 

 

 

 

 

14,51 zł

 

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony

5. 

dz. nr cz. 452

m. Czerniejewo

KW:PO1G/00047707/2

- 452.png

1.13.07 ha

gr. orne kl. V, pastwiska, rowy

użytkowanie rolnicze

2,37 q żyta/rok

wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS

 

 

 

 

25,48 zł

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony

6. 

dz. nr 8,17, 19 i cz. 20

m. Pakszyn

KW:PO1G/00029183/0

- 8_17_19_20.png

1.73.00 ha

gr. orne

kl. III a, kl. IV a

użytkowanie rolnicze

6,51 q żyta/rok

wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS

 

 

 

 

69,98 zł

 

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony

7. 

dz. nr cz. 20

m. Pakszyn

KW:PO1G/00029183/0

- 20.png

0.23.00 ha

gr. orne

kl. IV a

 

 

 

 

użytkowanie rolnicze

 

0,83 q żyta/rok

wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS

 

 

 

 

 

8,92 zł

 

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony

8. 

dz. nr 15/1

m. Pakszyn

KW:PO1G/00029183/0

- 15_1.png

0.20.99 ha

gr. orne

kl. III a, kl. IV a

 

 

 

 

użytkowanie rolnicze

1,12 q żyta/rok

wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS

 

 

 

 

 

12,04 zł

 

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony

9. 

dz. nr 180

m. Szczytniki Czerniejewskie

KW:PO1G/00055168/0

- 180.png

0.95.00 ha

Łąka, rowy

kl. III

 

 

 

 

użytkowanie rolnicze

 

3,91 q żyta/rok

wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS

 

 

 

 

 

42,03 zł

 

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony

10. 

dz. nr cz. 407

m. Żydowo

KW:PO1G/00000724/6

- 407cz.png

0.22.00 ha

gr. orne

kl. III b

 

 

 

 

użytkowanie rolnicze

 

0,99 q żyta/rok

wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS

 

 

 

 

 

 

10,64 zł

 

 

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony

11. 

dz. nr cz. 131

m. Żydowo

PO1G/00030220/2

- 131.png

0.14.00 ha

gr. orne

kl. II

 

 

 

 

użytkowanie rolnicze

 

0,84 q żyta/rok

wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS

 

 

 

 

 

9,03 zł

 

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony

12. 

dz. nr 349

m. Żydowo

KW:PO1G/00047708/9

- 349.png

0.25.00 ha

gr. orne

kl. IV b, kl. V, rowy

 

 

 

 

użytkowanie rolnicze

 

0,63 q żyta/rok

wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS

 

 

 

 

 

6,77 zł

 

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony

13. 

dz. nr cz. 243/6

m. Czerniejewo

KW:PO1G/00021947/8

- 243_6.png

1.02.15 ha

gr. orne

kl. IV b

 

 

 

 

użytkowanie rolnicze

2,76 q żyta/rok

wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS

 

 

 

 

29,67 zł

 

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony

14. 

dz. nr cz. 243/6

m. Czerniejewo

KW:PO1G/00021947/8

- 243_6_ii.png

 

0.59.68 ha

gr. orne

kl. IV b

 

 

 

 

użytkowanie rolnicze

1,61 q żyta/rok

wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS

 

 

 

 

17,31 zł

 

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony

15. 

dz. nr 43/2

m. Kąpiel

KW:PO1G/00021856/3

- 43_2.png

0.29.93 ha

gr. orne

kl. III a

 

 

 

 

użytkowanie rolnicze

 

1,62 q żyta/rok

wg stawki ogłaszanej corocznie przez GUS

 

 

 

 

 

17,42 zł

 

 

 

 

Przetarg pisemny nieograniczony

 

WARUNKI PRZETARGU: 

 1. Przetarg odbędzie się 16 sierpnia 2016 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 w sali konferencyjnej – parter, pok. nr 5.
 2. Nieruchomości nie są obciążone prawami osób trzecich oraz nie są przedmiotem zobowiązań.
 3. Określony okres dzierżawy „do 5 lat” należy rozumieć w taki sposób, iż jest to maksymalny okres obowiązywania umów, które zostaną zawarte w wyniku ogłoszonego przetargu. Dlatego oferenci w trakcie składania ofert powinni skalkulować możliwość zawarcia umów na okres krótszy niż 5 lat. W umowie dzierżawy zostanie wprowadzona klauzula mówiąca o możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy dzierżawy w przypadku przeznaczenia przedmiotu dzierżawy na cele inne niż rolnicze „ w przypadku przeznaczenia gruntu na inne cele niż rolnicze do dnia 31 sierpnia, umowa zostanie rozwiązana z dniem 31 sierpnia danego roku, natomiast w przypadku przeznaczenia po 31 sierpnia umowa zostanie rozwiązana z dniem 31 sierpnia roku następnego”.
 4. Część jawna przetargu – tj. komisyjne otwarcie ofert i ich ocena formalna – odbędzie się w obecności oferentów w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8, w dniu 16 sierpnia 2016 r. o godz. 1000 w Sali konferencyjnej – parter pok. Nr 5
 5. Oferty należy składać: w formie pisemnej w zamkniętych kopertach opisanych „I pisemny przetarg nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości” z podaniem nr działki jakiej dotyczy składana oferta,
 6. Oferty powinny być złożone na formularzach stanowiących załączniki do niniejszego ogłoszenia. Oferty złożone nie na urzędowych formularzach – nie będą rozpatrywane.
 7. Termin składania ofert: do 11 sierpnia 2016r do godz. 15ºº, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo przy ul. Poznańskiej 8 na biurze podawczym (parter).
 8. Pisemna oferta złożona na urzędowym formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do ogłoszenia powinna zawierać:

       - imię, nazwisko i adres oferenta albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli oferentem jest osoba prawna lub inny podmiot,

        - datę sporządzenia oferty,

        - podpis oferenta,

        - oferowaną wysokość czynszu dzierżawnego,

        - do oferty należy dołączyć kopię dowodu potwierdzającego wniesienia wadium.

        - oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń oraz żezapoznał się ze stanem nieruchomości i nie wnosi zastrzeżeń wg załącznika nr 2

 1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium, najpóźniej do dnia 10 sierpnia 2016 r. na konto Gminy Czerniejewo prowadzone przez Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Oddział Czerniejewo nr 49 9065 0006 0020 0200 1502 0002 (z zaznaczeniem” wadium dzierżawa nieruchomości działka nr...).

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Za termin wpłaty wadium uznaje się datę wpływu środków na wskazane konto.

Wpłacone wadium przez wygrywającego przetarg zalicza się na poczet opłat z tytułu czynszu dzierżawnego, a wadia wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zostaną zwróconenie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, poprzez dokonanie przelewu na wskazany przez oferenta rachunek bankowy.

 1. Gmina Czerniejewo zastrzega, że przysługuje jej prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek oferty.
 2. Umowy dzierżawy zawarte zostaną od dnia 1 września br.
 3. Gmina Czerniejewo zastrzega możliwość zebrania płodów rolnych przez dotychczasowym dzierżawców.

 

DODATKOWE WARUNKI PRZETARGU:

 1. Zapoznanie się ze stanem nieruchomości. Nieruchomości wydzierżawiane są na podstawie danych z ewidencji gruntów. Gmina nie bierze odpowiedzialności za ewentualne różnice w powierzchni nieruchomości.
 2. Pozycja nr 6 ogłoszenia dotycząca działki nr cz. 20  o pow. 0.24.00 ha i dz. nr 19 – teren do zagospodarowania rolniczego  przez wyłonionego dzierżawcę (obecnie  teren zarośnięty - ugór ).
 3. Pozycja nr 3 ogłoszenia dotycząca działki nr 629 o pow. 1.63.78 ha - umowa dzierżawy zostanie zawarta na okres do 2 lat.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przedmiotowych nieruchomości oraz przetargu można uzyskać w Referacie Infrastruktury, Ochrony Środowiska  i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pok. nr 114, tel. 61 429 13 26.

 

                                                                                                                            Czerniejewo, 13 lipiec 2016 r.

                                                                                                                            Burmistrz Miasta  i Gminy Czerniejewo

                                                                                                                            /-/ Tadeusz Szymanek

Ogłoszenie o przetargu

Załącznik nr 1 - formularz oferty 

Załącznik nr 2 - oświadczenie

Maria Kopeć
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Nadleśnictwo Czerniejewo
 • Pałac w Czerniejewie
 • Powiat Gniezno
 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
 • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij