Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Sprawozdania - Organizacje, Stowarzyszenia oraz Kluby Sportowe - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Sprawozdania

 

ROP.523.1.2017.SH

 

 

SPRAWOZDANIE

Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY MIASTA i GMINY CZERNIEJEWO W 2016r.

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ Z PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003r.

O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE.

 

- CZERNIEJEWO 2017 –

WSTĘP

Rozwój Gminy i poprawa warunków życia jej mieszkańców jest nadrzędnym celem działania organów Gminy Czerniejewo. Samorząd Gminy uznaje współpracę z organizacjami pozarządowymi za ważny czynnik aktywizacji społecznej służący lepszej realizacji zadań ustawowo powierzonych Gminie a także rozwiązywaniu problemów społeczności lokalnej.

U podłoża programu współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego leży przekonanie władz gminy o korzyściach z niego płynących, co znalazło potwierdzenie w dotychczasowej współpracy.

Program współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi stanowi element polityki społeczno - finansowej Gminy. Program ten zrealizowany jest w oparciu o zasady: partnerstwa, jawności, pomocniczości, efektywności, uczciwej konkurencji i suwerenności stron.

Rada Miasta I Gminy Czerniejewo uchwala corocznie program współpracy z organizacjami pozarządowymi, który określa obszary i zasady oraz formy współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz zawiera wykaz zadań priorytetowych, stanowiących podstawę do dysponowania środkami publicznymi, przeznaczonymi na finansowanie lub dofinansowanie zadań publicznych, pozostających we właściwości samorządu miasta i gminy, a realizowanych przez organizacje pozarządowe.

Stosownie do uchwały Nr XIV/86/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie „Programu Współpracy na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” jako adresatów współpracy ustalono:

 • organizacje pozarządowe,
 • osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,
 • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej utworzone na podstawie przepisów ustawy w tym fundacje,
 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego.

Udział w jego przygotowaniu mieli w równym stopniu przedstawiciele organizacji pozarządowych jak i przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. Program współpracy został przyjęty po konsultacjach społecznych, które odbyły się w okresie od 06.10.2015r. – 26.10.2015r., w których wszystkim zainteresowanym umożliwiono zgłaszanie opinii, uwag i wniosków.

Wykonywanie zadań publicznych w 2016r. regulowały następujące dokumenty:

 • ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
 • ustawa z dnia 25 czerwca 2010 roku o sporcie
 • Uchwała Nr XIV/86/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie „ Programu Współpracy na 2016 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

FORMY WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI

Zgodnie z programem współpracy na 2016 rok współpraca Miasta i Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi miała następujący charakter:

 1. finansowy - polegający głównie na udzielaniu dotacji organizacjom, które w wyniku postępowania konkursowego wykonywały zadanie publiczne. Taką współpracę prowadził na bieżąco Urząd Miasta i Gminy, którego zadania mieściły się w zakresie współpracy z organizacjami pozarządowymi;
 2. pozafinansowy - oparty na konsultacji,a także systemie wymiany informacji. Program współpracy z organizacjami i stowarzyszeniami i ogłoszenia o naborze wniosków w ramach otwartych konkursów ofert ogłaszanych przez Burmistrza podane zostały do publicznej wiadomość,(tablica ogłoszeń,strona internetowa).

ZADANIA Z ZAKRESU KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

25 stycznia 2016r., na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm. ) oraz art. 11, art. 13 i art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2016r., poz. 1817) oraz uchwały nr XIV/86/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na 2016 rok” Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo ogłosił otwarty konkurs na Wspierania sportu na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo wraz z udzieleniem wsparcia finansowego w formie dotacji z budżetu w 2016r. Kwota przeznaczona na realizację powyższych zadań została ustalona w budżecie w wysokości 70.000,00zł.

W wyniku konkursu postanowiono przyznać dotacje klubom sportowym w wysokości:

 • Umowa nr 2/2016 z dnia 26.02.2016r. z UKS „Lider” Szczytniki Czerniejewskie na kwotę: 5.000,00zł.
 • Umowa nr 3/2016 z dnia 26.02.2016r. z UKS „Hetman” Żydowo na kwotę: 5.000,00zł
 • Umowa nr 4/2016 z dnia 26.02.2016r. z KS „Fara Pelikan” Żydowo na kwotę: 24.000,00zł.
 • Umowa nr 5/2015 z dnia 26.02.2016r. z LKS „Czarni” Czerniejewo na kwotę: 36.000,00zł.

ZADANIA Z ZAKRESU WYPOCZYNKU LETNIEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

25 maja 2016r., na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 19 i art. 30 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r., poz. 446 z późn. zm.), art. 11 ust.1, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r., poz. 1817) oraz uchwały nr XIV/86/15 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 25 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Gminy Czerniejewo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok” Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo ogłosił otwarty konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu: „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży w 2016 roku.”. Kwota przeznaczona na wsparcie realizacji tego zadania w 2016 roku wynosiła 30 000 zł. W wyniku konkursu postanowiono przyznać dotacje stowarzyszeniom i organizacjom w następującej wysokości:

 • Umowa nr 9/2016 z dnia 27.06.2016r. z Fundacją Nowoczesny Konin na kwotę: 2.067,00zł na zadanie: „Mój przyjaciel robot”. Wakacyjne edukacyjne warsztaty techniczne dla dzieci Gminy Czerniejewo,
 • Umowa nr 10/2016 z dnia 27.06.2016r. z LKS „Czarni” Czerniejewo na kwotę: 2.215,00zł na zadanie: Cykl jednodniowych wycieczek wakacyjnych,
 • Umowa nr 11/2016 z dnia 27.06.2016r. z UKS „Hetman” Żydowo na kwotę: 1.476,00zł na zadanie: Obóz szachowy „Obra Lato Open 2016”,
 • Umowa nr 12/2016 z dnia 27.06.2016r. zParafią Rzymskokatolicką pw św. Stanisława B.M. w Żydowie na kwotę: 1.476,00zł na zadanie: Aktywne wakacje. „W górach jest wszystko co lubię: piękno i wspaniali ludzie”
 • Umowa nr 13/2016 z dnia 27.06.2016r. ze Stowarzyszeniem „PELIKAN” Żydowo na kwotę: 4.500,00zł na zadanie: „Wakacje z uśmiechem”,
 • Umowa nr 14/2016 z dnia 27.06.2015r. ze Stowarzyszeniem Oświatowym „ONUPHRIUS” Czerniejewo na kwotę: 6.645,00zł na zadanie: „Letnie wakacje w Czerniejewie – to jest to!”,
 • Umowa nr 15/2016 z dnia 27.06.2016r. ze Stowarzyszeniem Oświatowym „ONUPHRIUS” Czerniejewo na kwotę: 1,650,00zł na zadanie: „Letnie wakacje w Pawłowie – to jest to!”,
 • Umowa nr 16/2016 z dnia 27.06.2016r. ze Stowarzyszeniem Oświatowym „ONUPHRIUS” Czerniejewo na kwotę: 6.645,00zł na zadanie: „Pomorskie wędrówki”,
 • Umowa nr 17/2016 z dnia 27.06.2016r. ze Stowarzyszeniem Oświatowym „ONUPHRIUS” Czerniejewo na kwotę: 3.326,00zł na zadanie: „Wakacyjna przygoda”.

DOTACJA W FORMIE WSPARCIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

W ramach oferty o wsparcie zadania publicznego w rozumieniu art. 19a w/w ustawy przyznano dotacje w wysokości: 16.300,zł i podpisano następujące umowy:

 • Umowa nr 1/2016 z dnia 22.01.2016r. ze Stowarzyszeniem „Pelikan” Żydowo na kwotę: 1.300,00zł na zadanie: Organizacja wypoczynku wakacyjnego „Śnieżna przygoda”,
 • Umowa nr 6/2016 z dnia 29.02.2016r. ze Stowarzyszeniem Integracyjno – Rehabilitacyjnym „RAZEM” w Czerniejewie na kwotę: 500,00zł na zadanie: Dzień Kobiet” dla osób niepełnosprawnych i członków Stowarzyszenia Integracyjno – Rehabilitacyjnego „RAZEM
 • Umowa nr 7/2016 z dnia 08.04.2016r. z Towarzystwem Przyjaciół Żydowa na kwotę: 5.000,00zł na zadanie: Pobudzenie i koordynacja inicjatyw społeczno-gospodarczych dla rozwoju życia kulturalno – oświatowego, naukowego, artystycznego i sportowego (I część),
 • Umowa nr 8/2016 z dnia 13.04.2016r. ze Stowarzyszeniem Integracyjno – Rehabilitacyjnym „RAZEM” w Czerniejewie na kwotę: 1.500,00zł na zadanie: 10-lecie Stowarzyszenia „RAZEM” w Czerniejewie
 • Umowa nr 18/2016 z dnia 08.09.2016r. z Towarzystwem Przyjaciół Żydowa na kwotę: 6.000,00zł na zadanie:: Pobudzenie i koordynacja inicjatyw społeczno-gospodarczych dla rozwoju życia kulturalno – oświatowego, naukowego, artystycznego i sportowego (II część)
 • Umowa nr 19/2016 z dnia 06.12.2016r. ze Stowarzyszeniem Integracyjno – Rehabilitacyjnym „RAZEM” w Czerniejewie na kwotę: 2.000,00zł na zadanie: „Spotkanie Wigilijne”

Zgodnie z założeniami wszystkie planowane zadania i rezultaty zostały osiągnięte. Stowarzyszenia i Kluby w wyznaczonym terminie złożyły sprawozdanie z realizacji zadań.

Opracował:

Sławomir Helak

Czerniejewo, 12.04.2017r.

 

 

Maria Kopeć
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Nadleśnictwo Czerniejewo
 • Pałac w Czerniejewie
 • Powiat Gniezno
 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
 • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij