Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej ( RPK) - Referaty Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. Jak załatwić sprawę? - Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Referat Planowania Przestrzennego, Nieruchomości i Gospodarki Komunalnej ( RPK)

 

 

Do zadań referatu należy prowadzenie spraw związanych z planowaniem przestrzennym, nieruchomościami i gospodarką komunalną, a w szczególności dotyczących:

Z zakresu planowania przestrzennego:

- prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu oraz inwestycji celu publicznego,

- prowadzenie procedury planistycznej związanej z ustalaniem miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub ich zmiany,

- monitorowanie zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy i przygotowywanie okresowej oceny aktualności studium i planów,

- prowadzenie i stała aktualizacja rejestru planów miejscowych oraz wniosków o ich sporządzenie lub zmianę, gromadzenie materiałów z nimi związanych, przechowywanie oryginałów planów obowiązujących, nieobowiązujących i uchylonych,

- zapewnienie wglądu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydawanie zaświadczeń, wypisów, wyrysów i pisemnych informacji z dokumentów planistycznych,

- prowadzenie i stała aktualizacja rejestru wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym oraz rejestru wydanych decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,

- realizacja roszczeń odszkodowawczych wynikających z uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub jego zmiany,

- prowadzenie spraw związanych z ustalaniem nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych oraz numeracją porządkową nieruchomości i budynków,

- prowadzenie ewidencji miejscowości, ulic i adresów, nadawanie numeracji porządkowej,

- przygotowywanie sprawozdań statystycznych oraz informacji o charakterze analitycznym i sprawozdawczym z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego,

Z zakresu podejmowania inicjatyw lokalnych:

- koordynacja działań Gminy Czerniejewo z Lokalną Grupą Działania,

Z zakresu gospodarki gruntami:

- gospodarowanie nieruchomościami wchodzącymi w skład gminnego zasobu nieruchomości, w tym prowadzenie ewidencji gminnego zasobu nieruchomości, zapewnienie wyceny nieruchomości, sporządzanie planów wykorzystania zasobu,

- sprzedaż nieruchomości gminnych,

- oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste oraz przekazywanie ich na cele szczególne,

- sprzedaż lokali mieszkalnych oraz lokali o innym charakterze,

- wydzierżawianie, wynajmowanie i użyczanie nieruchomości wchodzących w skład zasobu,

- organizowanie i przeprowadzanie przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości gminnych,

- przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy,

- nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości,

- realizacja prawa pierwokupu przysługującego Gminie w przypadku sprzedaży nieruchomości,

- wykonywanie praw Gminy do nieruchomości gminnych,

- rozgraniczanie i podziały nieruchomości,

- ustalanie i pobór opłaty adiacenckiej z tytułu podziałów nieruchomości oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej,

- przygotowywanie sprawozdań statystycznych oraz informacji o charakterze analitycznym i sprawozdawczym z zakresu gospodarki nieruchomościami,

Z zakresu ładu, porządku i utrzymania zieleni:

- utrzymanie porządku i czystości na ulicach i skwerach,

- dokonywanie nasadzeń roślin jednorocznych i wieloletnich,

- nadzór nad pracownikami gospodarczymi,

- nadzór nad organizacją odśnieżania dróg w okresie zimowym,

- wydawanie i rozliczanie kart pojazdów,

W zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej:

-prowadzenie rejestru wspólnot mieszkaniowych,

- udział w zebraniach wspólnot mieszkaniowych,

- gromadzenie dokumentów dotyczących wspólnot mieszkaniowych,

- naliczanie czynszów i opłat za mieszkania komunalne, lokale,

- użyczanie i wydzierżawianie gruntów pod działalność gospodarczą, księgowanie wpłat i przygotowywanie faktur,

- rozwiązywanie kwestii lokalowych w zasobach komunalnych, w tym dochodzenie zaległości czynszowych,

- wykonywanie zadań wynikających z Ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie Gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,

- nadzór nad eksploatacją i utrzymaniem obiektów wchodzących w skład mienia komunalnego,

- przygotowywanie umów wynajmu sal Placówki Wsparcia Dziennego w Czerniejewie i jej filii w Żydowie oraz sali sportowej w Czerniejewie,

W zakresie ewidencji działalności gospodarczej:

- przyjmowanie wniosków przedsiębiorców i przekazywanie ich do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działałności Gospodarczej prowadzonej przez Ministerstwo Gospodarki,

- udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące przedsiębiorców, którzy zamknęli działalność przed 1.07.2011 roku,

- wprowadzanie do CEIDG informacji o uzyskanych przez przedsiębiorców zezwoleniach na sprzedaż napojów alkoholowych,

W zakresie współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, Sądem Rejonowym w Gnieźnie i Zakładem Karnym w Gębarzewie:

- realizacja zadań w zakresie zatrudniania skazanych skierowanych wyrokiem Sądu Rejonowego w Gnieźnie do odpracowania nieodpłatnych godzin pracy na cele społeczne na rzecz Gminy, ustalanie terminów podjęcia pracy, zabezpieczenie frontu robót prowadzenie dokumentacji,

- nadzór i organizacja prac dla skazanych z Zakładu Karnego w Gębarzewie – zgodnie z zawartą umową,

- nadzór i organizacja prac dla osób bezrobotnych wykonujących prace interwencyjne, roboty publiczne.

 

Maria Kopeć
Ilość wyświetleń:
2904
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nadleśnictwo Czerniejewo
  • Pałac w Czerniejewie
  • Powiat Gniezno
  • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
  • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij