Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Referat Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy (ROP) / Urząd Stanu Cywilnego - Referaty Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo. Jak załatwić sprawę? - Urząd Miasta i Gminy Czerniejewo - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Referat Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy (ROP) / Urząd Stanu Cywilnego

 

Referat Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy (ROP)

Do zadań Referatu Spraw Obywatelskich i Promocji Gminy należy:
1)prowadzenie spraw z zakresu akt stanu cywilnego i związanych z nimi spraw rodzinno-opiekuńczych, a w szczególności dotyczących:
a)ewidencji ludności i dokumentów stwierdzających tożsamość,
b)udostępnianie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych,
c)rejestracji urodzeń, małżeństw oraz zgonów i innych zdarzeń mających wpływ na stan cywilny osób,
d)bieżąca aktualizacja aktów stanu cywilnego,
e)sporządzania i wydawania odpisów aktów stanu cywilnego oraz zaświadczeń,
f)przechowywania, konserwacji i archiwizacji ksiąg stanu cywilnego oraz akt zbiorowych,
g)przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński oraz innych oświadczeń zgodnie z przepisami kodeksu rodzinnego i opiekuńczego,
h)stwierdzania legitymacji procesowej do wystąpienia do sądu w sprawach możności lub niemożności zawarcia małżeństwa,
i)wydawanie zaświadczeń niezbędnych do zawarcia związku małżeńskiego i decyzji administracyjnych dotyczących zdarzeń stanu cywilnego,
j)wykonywanie zadań wynikających z Konkordatu,
k)prowadzenie spraw związanych ze zmianą imion i nazwisk,
l)załatwianie spraw konsularnych w zakresie dokumentów stanu cywilnego,
2)prowadzenie spraw z zakresu spraw wojskowych, obrony cywilnej i ochrony informacji niejawnych, a w szczególności dotyczące:
a)współdziałanie z organami wojskowymi,
b)administracja rezerw osobowych w tym rejestracji, poboru i ewidencji przedpoborowych,
c)tworzenie formacji obrony cywilnej, przygotowanie ludności i mienia komunalnego na wypadek wojny,
d)nakładanie obowiązków i świadczeń w ramach powszechnej samoobrony ludności,
e)zakwaterowanie sił zbrojnych
f)prowadzenie spraw związanych z obronnością gminy,
g)prowadzenie kwalifikacji wojskowych oraz udział w kwalifikacjach,
3)prowadzenie spraw z zakresu ochrony informacji niejawnych, a w szczególności:
a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych,
b) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji,
c)opracowanie planu ochrony Urzędu i nadzorowanie jego realizacji,
d)szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych,
4)prowadzenie spraw z zakresu zarządzania kryzysowego,
5)prowadzenie spraw związanych z organizowaniem zgromadzeń,
6)prowadzenie spraw z zakresu Ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie,
7)realizacja zadań z zakresu kultury fizycznej, w tym sportu, rekreacji i wypoczynku,
8)prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców,
9)współudział w organizowaniu i przeprowadzaniu wyborów samorządowych, parlamentarnych i prezydenckich oraz referendów,
10)prowadzenie spraw repatriantów,
11)organizacja jubileuszy długoletniego pożycia małżeńskiego,
12)prowadzenie inkaso opłaty skarbowej oraz prowadzenie postępowań w sprawie zwrotu opłaty skarbowej bądź nadpłaty opłaty skarbowej,
13)prowadzenie spraw związanych ze stosowaniem Ustawy o ochronie danych osobowych,
14)sporządzanie testamentu allograficznego,
15)prowadzenie spraw związanych z nadawaniem odznaczeń i medali oraz tytułu Honorowy Obywatel Miasta i Gminy Czerniejewo.
16)prowadzenie spraw z zakresu promocji, kultury i turystyki Gminy, a w szczególności sprawy związane z kreowaniem rozwoju Gminy i jej promocją na zewnątrz dotyczące:
a)analizowania i diagnozowania zjawisk społecznych i gospodarczych występujących na obszarze Gminy i gmin sąsiednich,
b)gromadzenia informacji o Gminie i przygotowywanie materiałów promocyjnych Gminy,
c)organizowania imprez, uroczystości, wydarzeń kulturalnych i konkursów promujących Gminę,
d)redagowania „Monitora Czerniejewskiego”,
e)zadań związanych z turystyką,
f)współpracy z mediami,
g)współpracy w zakresie szeroko rozumianej turystyki i promocji Gminy z innymi podmiotami,
17)realizacja zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz współpracy z OSP,
18)w zakresie informatyzacji do zadań należy nadzór nad całością sieci komputerowej w Urzędzie, a w szczególności:
a)nadzór i zabezpieczenie sieci informatycznej Urzędu,
b)prowadzenie i aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej,
c)prowadzenie i aktualizacja strony internetowej Urzędu,
d)nadzór nad poszczególnymi programami wykorzystywanymi przez Urząd,
e)aktualizacja programów znajdujących się w Urzędzie,
f)bieżąca kontrola i drobne konserwacje sieci komputerowej,
g)nadzór nad urządzeniami telekomunikacyjnymi.

Kontakt

Kierownik Referatu/ Kierownik USC - Anna Jaworska, tel 61 429 13 11, e-mail: a_jaworska@czerniejewo.pl

Zastępca Kierownika USC - Ewa Gubańska, tel. 61 429 13 51, e-mail:  usc@czerniejewo.pl

Inspektor ds. Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych (Sprawy Wojskowe i Obrony Cywilnej) - Sławomir Helak,
tel. 61 429 13 11, e-mail:  s_helak@czerniejewo.pl

Podinspektor ds. Promocji (promocja gminy, organizacja imprez, administracja strony, Monitor Czerniejewski, kultura, OSP) - Maria Kopeć, tel.  61 429 13 37 lub 691 355 740, e-mail: m_kopec@czerniejewo.pl

Informatyk - Witold Nawrocki, tel. 61 429 13 37, administrator@czerniejewo.pl

 

Maria Kopeć
Ilość wyświetleń:
3158
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nadleśnictwo Czerniejewo
  • Pałac w Czerniejewie
  • Powiat Gniezno
  • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
  • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij