Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Czerniejewo     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     

Zadaj pytanie Burmistrzowi

 

Szukaj w pytaniach i odpowiedziach

Szukana fraza:

 


Lista pytań i odpowiedzi

Pytanie zadane dnia 2016-10-18 11:59:58, przez Katarzyna Napieralska
Witam Panie Burmistrzu. Pozwoliłam sobie napisać w związku z ankietą zamieszczoną niedawno na stronie internetowej naszej gminy, odnośnie zapewnienia opieki nad dziećmi do lat trzech. Czy rozważa się otwarcie takiej placówki w gminie Czerniejewo? Myślę że takie rozwiązanie ułatwiłoby niejednej mamie powrót do pracy.
Z wyrazami szacunku Katarzyna Napieralska
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-10-24 08:26:17
Pani Katarzyna Napieralska

W odpowiedzi na Pani pytanie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 ( Dz. U. z 2016 r. poz. 157 ) gmina jest podmiotem uprawnionym do tworzenia i prowadzenie żłobków i klubów dziecięcych.
Celem rozpoznania zapotrzebowania mieszkańców na tworzenie na terenie Gminy Czerniejewo placówek w formie żłobka lub klubu dziecięcego na stronie internetowej Urzędu została zamieszczona stosowna ankieta, która cieszy się sporym zainteresowaniem.
Jeśli środki finansowe gminy Czerniejewo oraz możliwości lokalowe pozwolą planuje się uruchomienie na terenie gminy jednej z form opieki nad dzieckiem do lat 3.

Z poważaniem
Tadeusz Szymanek

 
Pytanie zadane dnia 2016-09-15 06:10:48, przez Tomasz Niemczyk
Panie Burmistrzu,

Piszę do Pana w sprawie co rocznych podwyżek cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków w naszej gminie. Sądzę, że temat dość kontrowersyjny i wielu mieszkańców chciałoby się dowiedzieć jak gmina tworzy strategię wodno-ściekową. Prosiłbym również Pana o zapoznanie się z raportem NIK o kształtowaniu cen za dostarczanie wody i odprowadzaniu ścieków i odniesienie się do tego raportu. Wiem, że gmina podjęła uchwałę o dopłacie do wody i ścieków, ale czy to trochę nie za mało?
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-09-27 07:41:13
Czerniejewo, 28.09.2016 r.


Pan
Tomasz Niemczyk

W odpowiedzi na zadane pytanie w zakresie corocznych podwyżek cen za dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków na terenie gminy Czerniejewo uprzejmie wyjaśniam, iż sieci wodociągowe oraz kanalizacyjne stanowiące własność gminy Czerniejewo zostały przekazane w eksploatację Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gnieźnie na podstawie Porozumienia Komunalnego z dnia 9 marca 1992 roku.
Na podstawie w/w porozumienia, zawartego między Prezydentem Miasta Gniezna, Burmistrzem Miasta i Gminy Czerniejewo oraz Wójtem Gminy Gniezno, wniosek taryfowy przedkładany jest gminie wiodącej, którą jest Miasto Gniezno. W związku z powyższym wniosek taryfowy jest poddawany do weryfikacji Prezydentowi Miasta Gniezna, a Rada Miasta Gniezna jest władną po podjęcia stosownej uchwały dotyczącej zatwierdzenia lub odmowie zatwierdzenia przedłożonych taryf. Jednocześnie nadmienia się iż w roku 2016 Prezydent Miasta Gniezna skierował wniosek taryfowy złożony przez PWiK Sp. z o.o. w Gnieźnie do weryfikacji pod względem celowości ponoszenia wykazanych w nim kosztów oraz zgodności taryfy z obowiązującymi przepisami prawa. Po szczegółowej weryfikacji wniosku zleconej przez Prezydenta Miasta Gniezna firmie SID Szkolenia i Doradztwo Sp. z o.o. w Warszawie nie stwierdzono w nim żadnych uchybień i niezgodności.
Jednocześnie nadmieniam, iż tendencja wzrostowa cen wody i ścieków jest zauważalna dla władz Gminy Czerniejewo, w związku z czym przed wejściem w życie każdej nowej taryfy Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo zaprasza władze spółki na wspólne posiedzenia połączonych komisji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo, celem przedstawienia przyczyn wzrostowych cen wody i ścieków. Ponadto pragnę zauważyć, iż w kalkulacji cen wody wliczane są również koszty związane z rozbudową infrastruktury wodociągowej zgodnie z opracowywanym przez PWiK Sp. z o.o. Planem rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych, w tym zadań realizowanych na terenie gminy Czerniejewo.
Ponadto Gmina Czerniejewo od wielu lat chcąc uniknąć znacznego obciążenia mieszkańców swojej gminy systematycznym wzrostem cen wody i ścieków stosuje dopłaty zarówno do taryfy zbiorowego zaopatrzenia w wodę jak i zbiorowego odprowadzania ścieków. W stosunku rocznym gmina dopłaca do 315.860 tyś. m³ zużytej wody oraz do 122.553 tyś. m³ odprowadzonych ścieków co w ogólnym ujęciu, stanowi znaczne obciążenie budżetu tutejszej gminy.
Mając na uwadze powyższe Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo informuje, iż w istniejącym stanie faktycznym zarówno organ wykonawczy jak i organ uchwałodawczy gminy Czerniejewo nie ma kompetencji oraz możliwości prawnych do weryfikacji oraz zatwierdzania taryf ustalanych przez Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gnieźnie. Jednak za każdym razem staramy się tak prowadzić rozmowy z władzami spółki PWiK w Gnieźnie, aby ceny wody i ścieków były jak najniższe.
Należy zauważyć że w związku z planowanymi zmianami w Prawie wodnym wynikającymi z konieczności wdrożenia unijnych przepisów tj. Ramowej Dyrektywy Wodnej ceny wody w kolejnych latach mogą ulec dalszym wzrostom.


Z poważaniem
Tadeusz Szymanek
 
Pytanie zadane dnia 2016-04-18 17:37:57, przez Szczepan Kropaczewski
Panie Burmistrzu. Zanim zadam pytanie, krótka informacja dla Czytelników.
Członek R. S. Miasta i Gminy Czerniejewo, pan Henryk Waligórski, kierując się wzorem Gminy Nekla - gdzie zrealizowano taki projekt - zgłosił pomysł spisania wspomnień Seniorów Gminy Czerniejewo, a następnie wydanie tego materiału w formie książkowej. Pomysł uzyskał akceptację pani v-ce burmistrz Grażyny Kulpińskiej, a na Sesji R. S. w dniu 23.03.2016, Rada S. uchwałą Nr.IV/38/15 jednogłośnie powierzyła misję sporządzenia takiego bytu Zespołowi, którego ja zostałem przewodniczącym. Pierwszą rzeczą którą wtedy zrobiłem, było udanie się do Pana z pytaniem, czy Pan popiera tą inicjatywę i czy ma ona szansę na sfinansowanie efektów pracy Zespołu przez Gminę. Stanowisko Pana było jednoznaczne i odpowiedź brzmiała TAK.
Z uwagi na zaistniałe okoliczności zewnętrzne - nijak nie związane z Gminą - pytam Pana po raz wtóry, czy podtrzymuje Pan swoje stanowisko.
Z poważaniem. Szczepan Kropaczewski
 
 
Pytanie zadane dnia 2016-03-17 10:40:28, przez Krzysztof Odrobny
Panie Burmistrzu.
Dziękuję za odpowiedź, z której wynika, iż te gotowe projekty, o istnieniu których zapewniała poprzednia Pani Burmistrz - zaginęły.
Sugeruję, aby podjąć działania ukierunkowane na ich odzyskanie. Być może gminne dokumenty stanowią obecnie część archiwów prywatnych. Pomijając walor sentymentalny, to z pewnością są bezużyteczne dla aktualnych posiadaczy, jeśli faktycznie znajdują się w rękach prywatnych.

Z poważaniem
Krzysztof Odrobny
 
 
Pytanie zadane dnia 2016-03-04 11:40:35, przez Krzysztof Odrobny
Panie Burmistrzu.
W ostatnim czasie wiele czasu zajmuje dyskusja dotycząca ˝strategii rozwoju gminy Czerniejewo˝.
Temat wywołuje kontrowersje części mieszkańców, szczególnie aktywnych seniorów, lecz nie tylko.
Obejmując swój urząd przed ponad rokiem, zastał Pan gminę z perspektywą rozwoju autorstwa wcześniejszej Burmistrz Pani Danuty Grychowskiej.
W czasie kampanii wyborczej 2014 wiele razy Pani Grychowska porównywała gminę do pędzącego pociągu nazywanego przez Nią ˝express-em do Europy˝, z którego wysiąść się nie da.
Wspominała także o tym, że gminie potrzebny jest zespół fachowców, a nie początkujących amatorów, ponieważ na naukę w Jej opinii czasu nie ma.
Wiemy już po ponad roku, że nie zrezygnował Pan z fachowców zatrudnionych w gminie pozostawiając zespół prawie nienaruszony.
Na historycznym już spotkaniu wyborczym w Żydowie Pani Grychowska podkreślała, że w budynku Urzędu znajdują się ˝kartony˝ z opracowanymi, gotowymi projektami czekającymi na realizację poprzedzaną zwykle złożeniem ich do instytucji współfinansujących.
Kilka dni później w czasie spotkania wyborczego w Czerniejewie wśród wielu ciekawostek, ówczesna Pani Burmistrz Grychowska nawiązując do owych projektów mówiła także o ˝gotowych projektach, które leżą na półkach w Urzędzie˝.
Tak czy owak nikt nie kwestionował istnienia gminnych dokumentów będących efektem mozolnej pracy zespołu pracowników Urzędu stanowiących gotowe projekty, wskazywanych przez ówczesną Burmistrz.
Proszę zatem o przedstawienie zakresu jakich planowanych zadań cytowane niegdyś przez Panią Grychowską, znajdujące się w urzędzie projekty dotyczyły, ile z nich zostało już przez Gminę wdrożone w etap realizacji oraz ile z nich jeszcze na wdrożenie oczekuje.
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-03-17 08:39:06
Szanowny Pan Krzysztof Odrobny
Odpowiadając na Pana pytania i sugestie informuje, że poprzednia Strategia Rozwoju Gminy Czerniejewo pochodzi z roku 2002 i została opracowana przez zespół pod kierownictwem śp. Burmistrza Wojciecha Kulczyńskiego. Obecnie nadal pracujemy nad strategią, która będzie obowiązywać do roku 2031. Oczywiście sytuacja gospodarcza jak i społeczna dynamicznie się zmieniają, co może wiązać się z koniecznością obserwacji i częściowej korekty strategii ew. w kolejnych latach. Każda troska o rozwój gminy ze strony jej mieszkańców, jak i osób z poza naszego terenu napawa mnie optymizmem, że nie tylko na barkach burmistrza, radnych, sołtysów, pracowników gminy spoczywa obowiązek dbania o jej losy. Każdego dnia osobiście staram się wypełniać moje obowiązki z największą starannością i zaangażowaniem. Mam nadzieję, że w podobny sposób postępują wszyscy, którzy chcą budować, a nie rujnować.
Jeżeli chodzi o działania podejmowane w obecnej kadencji, to mają one dwa generalne cele , a mianowicie rozwój gminy i zaspokajanie potrzeb mieszkańców. Realizuje te cele bardzo wiele osób, środowisk, organizacji. Należy do nich między innymi zespół mądrych i kompetentnych pracowników urzędu gminy. Realizując założone cele staramy się korzystać zarówno z projektów przygotowanych wcześniej (projekty elektryfikacji, budowa strefy gospodarczej, budowa infrastruktury), jak i tworzyć nowe (budowa studium, strategii, plan gospodarki niskoemisyjnej, koncepcja kanalizacji gminy itp.). Aplikujemy o środki zewnętrzne na działania, na które jest to możliwe. Nie ma na półkach dziesiątek gotowych projektów, są jednak takie, z których staramy się korzystać bezpośrednio, lub po ich modyfikacji. W 2015 r. praktycznie nie było możliwości aplikowania o większe środki unijne. W obecnym roku rozpoczął się czas, w którym można o takie środki się ubiegać i czynimy to z największą starannością. Czyni to zespół pracowników gminy pod kierownictwem Pani V-ce burmistrz.

Z poważaniem Tadeusz Szymanek Burmistrz
 
Pytanie zadane dnia 2016-02-26 09:12:55, przez Szczepan Kropaczewski
Szanowny Pan Burmistrz Czerniejewa, Tadeusz Szymanek


Szanowny Panie Burmistrzu. Uprzejmie dziękuję za merytoryczne wyjaśnienia odnoszące się do sytuacji prawnej ulicy Polnej,która rozwiała mylne informacje rozpowszechniane publicznie przez kogoś nieodpowiedzialnego w internecie.
Jeżeli zaś chodzi o brak precyzji w mojej wypowiedzi odnoszącej się do administracji to wyjaśniam, że chodziło mi w sposób oczywisty o administrację samorządową dlatego - że przynajmniej moim zdaniem, równe traktowanie wszystkich ˝właścicieli gruntów˝, nie jest równoznaczne ze  zdrowym rozsądkiem i logiką dlatego, że nie mówimy tutaj o kawałku pola, tylko o kawałku miasta z jego infrastrukturą, która nie jest przecież własnością jakiegoś abstrakcyjnego właściciela o nazwisku Spółdzielnia, tylko jest własnością społeczną z której korzystają wszyscy mieszkańcy naszego miasta. Ja rozumiem, że w kategoriach prawnych, Gmina jest zwolniona z wszelkiej troski o to wszystko, ale jest to niuans, na którego rozwinięcie nie ma tutaj miejsca.
Raz jeszcze dziękuję za wyjaśnienia i pochwalam taką formę wymiany myśli dlatego, że mogą z niej skorzystać nie tylko ci, którzy pytają.
 
 
Pytanie zadane dnia 2016-02-14 14:48:28, przez Szczepan Kropaczewski
Szanowny Panie Burmistrzu.
Do zadania tego pytania, zdopingowały mnie komentarze na stronie Czerniejewa.
Czytam: ˝Ulica Polna od Armii Poznań do ul. Powstańców Wlkp. należy do Spółdzielni Mieszkaniowej˝
Czy to prawda?
Dalej jest mowa o ewentualnym poborze myta za przejazd oraz coś takiego:
˝Myta to oni już pobrali tyle w innej formie, że krawężniki na tym odcinku ulicy mogłyby być wysadzone kamieniami Swarowskiego a dekle studzienek wykute ze (sz)czerego złota.˝
Czy to jest prawda, czy też pomówienie.
Całkiem zaś od siebie pytam, czy tereny tzw. Spółdzielni w Czerniejewie (i Żydowie) są przez administrację traktowane jak prywatne zagrody Kowalskiego, czy też - jak sugeruje komentator, jako oazy specjalnej troski. Osobiście to uważam, że są to raczej jakieś bantustany, nie będące częścią miasta ani wsi.
Szczepan Kropaczewski
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-02-23 09:35:23
Szanowny Pan Szczepan Kropaczewski

Odpowiadając na Pana pytanie informuję, że ul. Polna w Czerniejewie na odcinku od ul. Armii Poznań do rowu (dz. 968) zlokalizowana jest na gruncie stanowiącym własność gminy (dz. 657), natomiast na odcinku od rowu do ul. Powstańców Wielkopolskich, co wynika z ewidencji gruntów i budynków, na gruncie stanowiącym własność Skarbu Państwa (dz. 75/3), dzierżawionym przez Gospodarstwo Rolno-Hodowlane w Żydowie.
W kwestii sugerowanego „myta” proszę zwrócić się o wyjaśnienia do osoby, która rozpowszechnia takie informacje. Potwierdzanie lub zaprzeczanie takim informacjom, wybaczy Pan, ale nie leżą w mojej kompetencji.
Natomiast, pytanie o Spółdzielnie Mieszkaniowe nie jest zrozumiałe. O jaką administrację Pan pyta? Administrację Spółdzielni, czy administrację samorządową? Jeśli o tą drugą to zapewniam, że wszyscy właściciele gruntów – osoby fizyczne i osoby prawne, traktowani są przez tut. Urząd jednakowo.
 
Pytanie zadane dnia 2016-01-28 14:13:06, przez Szczepan Kropaczewski
Panie burmistrzu.
Przepraszam, jeżeli nadużywam, bo tym razem nie zadaję pytania, tylko odpowiadam na pańskie wyjaśnienia - za które dziękuję, ale nie w pełni się z nimi zgadzam. Otóż, satysfakcjonują mnie Pana odpowiedzi odnośnie strategii, chociaż zdania w  kwestii realizacji tego przedsięwzięcia nie zmieniłem. Niestety, ale w sprawie ˝książki˝, diametralnie inaczej zapamiętałem nasze ustalenia i pozostaję przy swoim stanowisku co do tego, co i kto komu obiecał. Tak czy siak, sprawa jest już nieaktualna i serdecznie dziękuję Gminie Czerniejewo, za poświęcony mi w tej sprawie czas. Książka już dawano wyszła i nie chodzi już o żadną komisję do spraw śmiesznych, tylko o zasady, które powinny być honorowane przez każdą ze stron.
Z poważaniem. Szczepan Kropaczewski
 
 
Pytanie zadane dnia 2016-01-27 12:27:46, przez Szczepan Kropaczewski
Panie burmistrzu. Jakie będą koszty wynajęcia zewnętrznej firmy zatrudnionej do sporządzenia strategii rozwoju Gminy. Pytam dlatego, że osobiście to kiepsko widzę taki pomysł i metody jakimi się to realizuje. Ps. obiecanego maila z materiałem jeszcze od nich nie otrzymałem. Pytanie drugie, osobiste. Jak to się stało, że osobiste pańskie przyrzeczenie złożone mnie na Komisji Promocji Gminy, a dotyczące powołania komisji mającej ocenić moją inicjatywę wydawniczą, do dzisiaj nie zostało zrealizowane. Szczepan Kropaczewski
 
Odpowiedź udzielona dnia 2016-01-27 13:27:46
Szanowny Pan
Szczepan Kropaczewski
W odpowiedzi na Pana zapytania informuję, że:
1. Koszty wynajęcia zewnętrznej firmy tworzącej i koordynującej proces powstawania Strategii Rozwoju Gminy to 6000 zł netto (najniższa oferta konkursowa). (Rejestr umów - http://www.czerniejewo.pl/asp/Rejestr_Umow,Rejestr_Umow_za_2015r,446)
2. Widzimy również pewne mankamenty tworzonej strategii, staramy się je eliminować na bieżąco.
3. Urząd interweniował w spawie przesłania dokumentów z debaty. Mają one zostać rozesłane, zgodnie z deklaracją wykonawcy studium, do końca tego tygodnia.
4." Inicjatywa wydawnicza", o której Pan pisze jest analizowana przez osoby, o których mówiono na posiedzeniu komisji. Z mej strony nie było przyrzeczenia powołania takiej komisji. Sprawą zajął się zgodnie z ustaleniami komisji Pan Przewodniczący Rady, do którego proszę kierować pytania odnośnie książki.
Z wyrazami szacunku
Tadeusz Szymanek
Burmistrz
28.01.2016r.
 

[ strona: 1 z 1 ]
  • Dziennik Ustaw
  • Monitor Polski
  • Nadleśnictwo Czerniejewo
  • Pałac w Czerniejewie
  • Powiat Gniezno
  • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
  • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij