Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Fotografia w górnej animacji: 001 Fotografia w górnej animacji: 003 Fotografia w górnej animacji: 004 Fotografia w górnej animacji: 005 Fotografia w górnej animacji: 006 Fotografia w górnej animacji: kopia_zapasowa_foto_2 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_01 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_02 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_05 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_07 Fotografia w górnej animacji: zdjecie_08
Zamknij pasek info24
Monitor Czerniejewski     |     Program Rodzina 500 plus     |     Działki inwestycyjne na sprzedaż     |     Oferta inwestycyjna     |     Terminy najbliższych posiedzeń komisji     |     Terminy Sesji Rady Miasta i Gminy Czerniejewo     |     Uwaga! Zmiany w gospodarce odpadami     |     Wiadomości z Polski     |     Rozkład PKP     |     Rozkład PKS     |     Pogoda     |     
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Przedsięwzięcia wykonane w roku 2016 (ukończone na początku 2017r., bądź będące w toku) - Zrealizowane - Inwestycje - Wydarzenia - Gmina Czerniejewo.

 

Pobierz PDF

Zrealizowane

 
2017-04-21

Przedsięwzięcia wykonane w roku 2016 (ukończone na początku 2017r., bądź będące w toku)

 

Przedsięwzięcia wykonane w roku 2016 (ukończone na początku 2017r., bądź będące w toku)

 1. Rozpoczęcie budowy hali widowiskowo-sportowej w Czerniejewie.
  - etap dokumentacji projektowej - zakończony
 2. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czerniejewie.
  - etap dokumentacji projektowejw toku.
 3. Rozbudowa przedszkola w Żydowie.
  W 2016 r.  wykonano również zadanie inwestycyjne polegające na rozbudowie przedszkola w miejscowości Żydowo łącznie z przebudową dróg i placów wewnętrznych przy budynku użyteczności publicznej w Żydowie (zakres zadania: budowa ciągów komunikacyjnych, chodników azyli dla pieszych, miejsc postojowych i zatok parkingowych). Całkowita wartość inwestycji– 627.834,90 zł. Jednocześnie z końcem w 2016 roku została opracowana dokumentacja projektowa  na realizację  w Żydowie II etapu rozbudowy przedszkola, która zaplanowana jest do wykonania w 2017 r.

 4. Przebudowa i modernizacja dróg gminnych.

  W ramach zadań modernizacyjnych na drogach gminnych wykonano:
  - remonty cząstkowe nawierzchni asfaltowych –36.884,97 zł;
  - utwardzanie dróg kruszywem – 84.059,45 zł;
  - równanie dróg – 15.481,25 zł;
  - zbieranie poboczy – 18.500,00 zł.

  Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej i osiedlu Nadziei w Czerniejewie oraz na ul. Zielonej w Żydowie zakończona!

          Przedmiotem zamówienia była  budowa oświetlenia ulicznego na ul. Szkolnej i osiedlu Nadziei w Czerniejewie oraz na ul. Zielonej w Żydowie, która obejmowała: wytyczenie miejsca ustawienia słupów i przebiegu linii kablowej, wykonanie wykopu pod słupy oświetleniowe, wykonanie wykopu pod kabel, ułożenie linii kablowej, montaż fundamentów w ziemi, ustawienie słupów oświetleniowych, podłączenie kabla w słupach oświetleniowych, wykonanie uziemienia, montaż przewodów do wysięgników, montaż opraw oświetleniowych, montaż przy istniejącej stacji transformatorowej szafki oświetleniowej oraz wykonanie uziemienia, ułożenie linii kablowej i podłączenie projektowanej linii kablowej do szafki oświetleniowej oraz w stacji transformatorowej. Zastosowano oprawy oświetleniowe LED, moc w zakresie od 38W (23 szt. - osiedle Nadziei, ul. Zielona) do 71 W (12 szt. - ul. Szkolna), natężenie prądu sterowania na poziomie 500 mA dla niższego zakresu mocy i 700mA dla wyższego zakresu mocy, matryca - strumień świetlny od 4500 lm do 7700 lm. Korpus oprawy wykonany z aluminium. Klosz oprawy wykonany ze szkła hartowanego odporności IK 08. Barwa światła biała neutralna. Stopień ochrony IP 66. Oprawy wyposażone w moduł redukcji mocy. Okres realizacji zadania październik - grudzień 2015 r. Cena brutto realizacji robót 169.371,00 zł.

  Sławomir Piechnik


  Wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Gnieźnie zrealizowano następujące zdania:
  1. przebudowano część drogi powiatowej 2160P przy ul. Kościuszki w miejscowości Żydowo – kwota dofinansowania przez Gminę Czerniejewo – 80.000,00 zł;
  2. wykonano chodnik przy drodze powiatowej 2160P w miejscowości Nidom – kwota dofinansowania przez Gminę Czerniejewo – 85.000,00 zł;

  W zakresie drogownictwa zrealizowano wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego  zadnia na drogach gminnych i powiatowych przekazując dotację celową na realizację poszczególnych zadań.


  Ponadto w ramach Mandatu Terytorialnego dla Gnieźnieńskiego Obszaru Strategicznej Interwencji (G OSI) przygotowano dokumentację projektową dla zadania: „ Zintegrowany niskoemisyjny transport w powiecie gnieźnieńskim – Gmina Czerniejewo ( w zakresie projektu zaplanowano budowę ścieżek rowerowych, pieszo - rowerowych, miejsc postojowych dla samochodów (P&R), posadowienie, wiat rowerowych oraz przystanków autobusowych, wykonanie oświetlenia ulicznego w systemie LED, oraz oświetlenia solarnego),  niezbędną do złożenia wniosku o dofinansowanie na w/w zadanie w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (WRPO 2014+) – koszt dokumentacji projektowej to 79.429,46 zł.

  „Przebudowa chodnika w Gębarzewie”

  Zadanie polegało na przebudowie chodnika w ciągu drogi gminnej w miejscowości  Gębarzewo. Podstawowe parametry techniczne chodnika: długość chodnika 440,00 m, szerokość chodnika 2,00 m, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej szarej h=6cm, przy krawężniku, nawierzchnia chodnika z kostki betonowej h=6cm czerwonej na szerokości 40cm, nawierzchnia zjazdów z kostki betonowej h=8cm grafit, spadek poprzeczny chodnika 2,0 %, spadek pobocza ziemnego za chodnikiem 6%, ograniczenie chodnika od strony pobocza: obrzeże betonowe 6*20*100 na ławie betonowej, ograniczenie chodnika od strony jezdni bitumicznej - krawężnik 15*30*100 ze ściekiem z kostki betonowej 8*10*20 dwa rzędy kostki na płask jeden rząd kostki na rąb szerokości 30cm na ławie betonowej C12/15. Okres realizacji zadania czerwiec-sierpień 2015 r. Cena brutto realizacji robót 118.954,31 zł.

  Sławomir Piechnik

  W ramach inwestycji oświetleniowych
  w roku 2016 zostały zrealizowane zadania:
  - wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miasta Czerniejewa przy ul. Pałacowej oraz przy ul. Armii Poznań.Wartość zadania – 29.987,64 zł.
  - wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych na terenie miejscowości Żydowo przy ul. Tadeusza Kościuszki. Wartość zadania – 14.237,25 zł.
  - budowa oświetlenia drogowego ul. Kochanowskiego - strona północna od ul. Armii Poznań, na działkach nr 715,937/1, 936, 746 w Czerniejewie.
  W ramach inwestycji powstało 7 punktów świetlnych z wykorzystaniem technologii LED -  Wartość zadania –  40.561,40 zł.
  W roku 2016 w wyniku prowadzonych negocjacji z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. oraz zawartej umowy dotyczącej przekazania majątku oświetleniowego o ogólnej wartości 187.501,32 zł. ENEA Oświetlenie realizuje na terenie gminy Czerniejewo zadania inwestycyjne dotyczące:
  - rozbudowa oświetlenie ulicznego przy skwerze w miejscowości Żydowo
  - rozbudowa oświetlenia
  przy ul. Klonowej w Żydowie,
  - dobudowa oświetlenia przy ul. Sienkiewicza w Żydowie,
  - wymiana lamp sodowych na lampy w technologii LED wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Czerniejewo-Pakszyn,
  - dobudowa oświetlenia w m. Pakszyn (posadowienie trzech słupów oświetleniowych wraz z oprawami i linią oświetleniową),
  - budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Czerniejewo na odcinku część ul. Kochanowskiego
  do ul. Kraszewskiego,
  - rozbudowa oświetlenie ulicznego przy skwerze w miejscowości Żydowo,
  - rozbudowa oświetlenia
  przy ul. Klonowej w Żydowie,
  - dobudowa oświetlenia przy ul. Sienkiewicza w Żydowie,
  - budowa linii oświetleniowej Pawłowo- Huby,
  - budowa linii oświetleniowej w miejscowości Pawłowo na odcinku od posesji nr 42 - 45,
  - rozbudowa linii oświetleniowej
  w miejscowości Pakszyn na wysokości posesji nr 4 do rejonu byłej stacji CPN.
  - dowieszki oświetleniowe – 12 opraw,
  - doświetlenie ronda przy ul. Armii Poznań w Czerniejewie.

 5. Przebudowa ul. Pustachowskiej w Gnieźnie w ramach porozumienia z Miastem Gniezno.

  Wspólnie z Miastem Gniezno wykonano nakładkę bitumiczną ul. Pustachowskiej w Gnieźnie, na odcinku drogi Gębarzewo – Gniezno – kwota dofinansowania przez Gminę Czerniejewo – 80.465,00 zł.


 6. Oddymianie klatki schodowej oraz pomieszczeń przedszkola w Czerniejewie.
 7. Malowanie sali gimnastycznej w Żydowie.
 8. Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Armii Poznań w Czerniejewie.
 9. Modernizacja mieszkań i budynków będących w zasobie komunalnym Gminy.

  Gospodarka mieszkaniowa:
  - wymieniono 2 piece kuchenne, przestawiono 1 piec kaflowy pokojowy naprawiono instalację elektryczną,
  - naprawiano dachy budynków wykonano remont mieszkania dla osób niepełnosprawnych,
  - zmodernizowano przyłącze wodociągowe do budynku wykonano prace wodno – kanalizacyjne.


 10. Modernizacja sprzętu do utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy.

  W 2016 roku po użytkowanym wiele lat samochodzie marki Ford Transit zakupiono nowy samochód Renault Master.
  Na potrzeby utrzymania zieleni w Żydowie zakupiono kosiarkę samojezdną John Deere X 350 R wraz
  z przyczepką towarową i pługiem do zgarniania śniegu.
  W różnych miejscach na terenie gminy posadowiono nowe ławki Spartan i siedziska. Tym samym jest prośba do użytkowników o uszanowanie tej infrastruktury, aby długo służyła gościom i mieszkańcom gminy.
  Z początkiem ubiegłego roku wykonano boczne wejście do Urzędu, ogrodzono i zagospodarowano teren, aby służył osobom oczekującym na złożenie dokumentów do Programu 500+.
  Dwukrotnie w ciągu roku obsadzane są kwiatami jednorocznymi rabaty. Aby upiększyć miejscowości zaangażowane jest wiele środków i pracy. Niestety zanotowany został akt wandalizmu poprzez wyrwanie i zniszczenie kwiatów z latarni i rabatek. Jesienią dokonano założenia nowych rabatek roślinami wieloletnimi. 
  Iluminacje świąteczne: W 2016 roku zakupiono 8 nowych ozdób latarniowych świątecznych, jednakże zanotowano kradzież jednej ozdoby - skradziono w Czerniejewie z latarni posadowionej przy ul. O. Kopczyńskiego.  

 11. Usuwanie Barszczu Sosnowskiego – projekt WFOŚiGW w Poznaniu.

  Całość zadania została wdrożona do realizacji na lata 2016 i 2017.

  W roku 2016 wykonano całość przewidzianych prac.
  Gmina Czerniejewo na ten cel pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 30 048,92 zł z podziałem na:
  2016r. – 15024,46
  2017r. – 15024,46.
  Dotacja ta stanowi 100,00% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

 12. Przygotowanie i opracowanie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Czerniejewo.
 13. Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

  Opracowanie "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czerniejewo”

  Celem opracowania i wdrażania Planu jest osiągnięcie założeń pakietu klimatyczno – energetycznego tj. redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej oraz co najważniejsze poprawy jakości powietrza.
  Gmina Czerniejewo na ten cel pozyskała środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w wysokości 12 600 zł.
  Dotacja ta stanowi 60% kwoty całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

  „Likwidacja wyrobów zawierających azbest na terenie Powiatu Gnieźnieńskiego”
  Zadanie to realizowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu, Miasta Gniezna i gmin Powiatu Gnieźnieńskiego.
  W roku 2016r. zrealizowano łącznie 20 wniosków i w ten sposób unieszkodliwiono z terenu Gminy Czerniejewo 33 428 kg wyrobów zawierających azbest.

  „Wymiana źródeł ogrzewania węglowego”
  30 sierpnia 2016r. podjęto uchwałę Nr XXIV/149/16 Rady Miasta i Gminy Czerniejewo
  w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Miasta iGminy Czerniejewo
   na zadania służące ochronie powietrza polegające na zmianie ogrzewania węglowego, planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Czerniejewo.
  Do tej pory z możliwości dofinansowania skorzystało pięć Podmiotów (osób fizycznych nie posiadających statusu Przedsiębiorcy) w większości wymieniając stary piec oparty na ogrzewaniu węglowym na ogrzewanie gazowe

  Zadania zrealizowane w zakresie Gospodarki Odpadami 2016 roku
  Od 1 lipca 2016 roku wprowadzono system identyfikacji pojemników w technologii RFID (tzw. chipy).
  W październiku 2016 r. rozszerzono usługę elektroniczną o wprowadzenie kodów kreskowych na worki do zbiórki selektywnej. Dzięki chipom i kodom kreskowym uzyskamy rzetelną, bieżącą i potwierdzoną informację o gospodarowaniu odpadami komunalnymi, zwłaszcza o wykonywaniu zadań powierzonych Przedsiębiorcy w przetargu oraz o właściwej segregacji przez mieszkańców. Z kolei mieszkańcy odczują wyższą jakość świadczonych usług. Opracowano Sołeckie Strategie Rozwoju dla 8 Sołectw z terenu Gminy Czerniejewo, uczestniczących w Programie „Wielkopolska Odnowa Wsi 2013-2020”. Strategie opracowane były przez moderatorów przy współudziale mieszkańców należących do Grup Odnowy Wsi z  danych miejscowości. 14. Inicjatywy realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego na poszczególnych sołectwach.
  Gmina Czerniejewo otrzymała nagrodę w wysokości 8000 zł. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu za projekt „ Od Rakowa Wierzbowego do Rakowa Olenderskiego” Kompleksowy program rozbudowy infrastruktury sportowej kulturalnej oraz edukacyjnej na obszarze Sołectwa Rakowo, zgłoszony do konkursu pn.” Działania proekologiczne i prokulturowe w ramach strategii rozwoju obszarów wiejskich” - XVII edycja 2016 roku.
  Nagroda ta została w całości przekazana Sołectwu Rakowo  na rzecz ich dalszej działalności.
 15. Remont świetlicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czerniejewie
  W grudniu 2016 r. został przeprowadzony generalny remont świetlicy OSP Czerniejewo. Przedmiotem zamówienia były: roboty remontowe (posadzki, schody, sufity, ściany, instalacja elektryczna, instalacja wentylacji, instalacja centralnego ogrzewania i instalacja wodno -kanalizacyjna) oraz dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej, a także elementów wyposażenia kuchni tj. taboret grzewczy, kuchenka gazowa,  chłodziarko – zamrażarka, warniki do napojów, spryskiwacz z baterią ścienną i wylewką, stół ze stali nierdzewnej z zlewami i ociekaczem. Całkowita wartość przedmiotu umowy 108.500,00 zł brutto. Prace odebrano z wynikiem pozytywnym.
 16. Zdrowie w Gminie Czerniejewo w 2016 roku

 
Ilość wyświetleń:
981
 • Dziennik Ustaw
 • Monitor Polski
 • Nadleśnictwo Czerniejewo
 • Pałac w Czerniejewie
 • Powiat Gniezno
 • Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody
 • CEIDG
Logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji „Projekt współfinansowany jest ze środków Ministerstwa Cyfryzacji w ramach zadania publicznego”
Gmina Czerniejewo, ul. Poznańska 8, 62-250 Czerniejewo, pow. gnieźnieński, woj. wielkopolskie
tel.: +48.614291310, fax: +48.614291349 , email: urzad@czerniejewo.pl
NIP: 784 229 97 24
BUDŻET: Dochody - 31.608.238,00 zł Wydatki - 32.932.891,00 zł Inwestycje - 5.776.302,32 zł OBSZAR: 112 km² LICZBA LUDNOŚCI: 7194 mieszkańców (pobyt stały - 31 grudnia 2016 r.) Miejscowość / Pobyt stały Brzózki - 34 Czeluścin - 127 Czerniejewo - 2621 Gębarzewko - 79 Gębarzewo - 129 Głożyna - 12 Golimowo - 35 Goraniec - 99 Goranin - 140 Graby - 194 Kąpiel - 62 Kosmowo - 114 Kosowo - 107 Linery - 5 Lipki - 83 Nidom - 137 Pakszyn - 345 Pakszynek - 57 Pawłowo - 354 Rakowo - 64 Szczytniki Czerniejewskie - 373 Żydowo - 2023 Pobyt czasowy - w całej gminie - 138
projekt i hosting: INTERmedi@  |  zarządzane przez: CMS - SPI
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij